ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2013Г.

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2013Г.

Велинград 2013г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2013Г.

 

В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям настоящия отчет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Организацията и дейността на Общински съвет Велинград се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление,  ЗМСМА и действащото законодателство.

През отчетния период са проведени 7  заседания на Общински съвет, като 2 от тях бяха  извънредни. Разгледани са 220 проекторешения и докладни записки от Кмета на Общината и председатели на постоянни комисии, взети са 205 решения. По 11 от докладните записки няма взети решения, тъй като са били  дискусионни въпроси по изпълнението на Програмата на ОбС за 2013г.,  2 докладни записка са оттеглени от Кмета на Общината като вносител на същите и  4 по предложения на общински съветници. По някои от проекторешенията са взети повече от 1 решения.

Едно от извънредните заседания на Об.С насрочено за 21.10.2013г относно предоставяне  на земеделски земи в землището на Община Велинград не беше проведено след постъпване на  заявление изх. № 029-03-332/ 09.10.2013г. от Кмета на  Община Велинград за отлагане на разглеждането на преписките, изготвени от ОСЗ – Велинград. По обявения дневен ред на заседанието не бяха постъпили проекторешения в деловодството на Об.С.

Проектите за дневен ред на предстоящите заседания на Общински съвет се определят от Бюрото за оперативно ръководство,  съгласно чл.13,ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет – Велинград. В него са  включени председатели на постоянните комисии, на политически представителните групи и служители от Общинска администрация, упълномощени със заповед на Кмета на Общината.

Седем дни преди провеждане на заседание на Об.С обществеността е информирана за дневния ред чрез печатните и електронни медии, интернет страницата на Общината и съобщение поставено на информационното табло в сградата на Общината.

През разглежданият период обръщения към Об.С и жителите на общината по време на заседанията бяха  прочетени от д-р Любомир Крантев – председател на ИК „Културен дом” – Велинград относно бъдещето на незавършената сграда на Културния дом и г-жа София Ключкова председател на ИК „ Заедно за Велинград”  относно зелената система в Община Велинград.

Прие се Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2014г. с посочени конкретни срокове за реализация на всяка една от посочените теми.

По – важните решения приети от Общински съвет през изминалия период са:

      Към Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция са проведени 6 заседания, разгледани са 102 въпроса и са възложени контролни функции за 44 решения.

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.   РЕШЕНИЕ №229, РЕШЕНИЕ №288, . РЕШЕНИЕ №340, РЕШЕНИЕ №365 и РЕШЕНИЕ 415
 2. Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2013г. РЕШЕНИЕ №230
 3. Изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ № 274, РЕШЕНИЕ №330, РЕШЕНИЕ №334,  РЕШЕНИЕ №339, РЕШЕНИЕ №366  и  РЕШЕНИЕ 432
 4. Подготовка на проектно предложение по ПРСР, мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони. РЕШЕНИЕ № 277
 5. Кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР „Да не изоставяме нито едно дете” – компонент 2: разкриване на социални услуги в общността. РЕШЕНИЕ №278
 6. Изпълнение решенията на Об.С за периода м.април 2013г.-м.юни 2013г. РЕШЕНИЕ №286
 7. Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г.  РЕШЕНИЕ №335
 8. Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр.Велинград с настъпилите допълнения и корекции. РЕШЕНИЕ №405
 9. 9.      Дейности по Проект ‘Подобряване на туристическата информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито’- кандидатстване по Мярка 313 ‘Насърчаване на туристическите дейности’ РЕШЕНИЕ 433

    Към Постоянната  комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества са проведени 6 заседания, разгледани са 86 въпроса и са възложени контролни функции за 44 решения .

 1. Изменение на бюджета и допълнение на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. РЕШЕНИЕ №264
 2. Ползване на банков кредит, съгласно Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г.с «Райфайзенбанк България»ЕАД за финансиране на изпълнението на проект «Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в Община Велинград» по ОПРР и подписан Договор №BG161РО011/1.1-12/2011/005 в размер до 473498,05лв. РЕШЕНИЕ № 275
 3. Ползване на банков кредит, съгласно Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с«Райфайзенбанк България»ЕАД за финансиране на изпълнението на проект « Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград» по ОПРР и подписан Договор №BG161РО011/1.4-07/2010/024 в размер до 191 441,97лв. РЕШЕНИЕ № 276
 4. Отчети на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 272
 5. Финансови отчети на Контрольора за дейността на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград . РЕШЕНИЕ № 273
 6. Отчетни доклади  на Управителя на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 270, РЕШЕНИЕ №363
 7. Отчети на Контрольора за дейността на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград през периода 01.01.13г. – 30.09.13г. РЕШЕНИЕ № 271, РЕШЕНИЕ №364
 8. Приемане на план-сметка за такса битови отпадъци чл.8. и чл.66, ал.1  от ЗМДТ; Анализ на необходимите разходи за дейност чистота на Община Велинград – РЕШЕНИЕ 407
 9. Приемане на изменения в Наредба за Определянето и администрирането на местните такси и цени на улуги по чл. 9 от ЗМДТ -  РЕШЕНИЕ 408
 10. Промяна в Наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ, относно изменение на ЗМДТ РЕШЕНИЕ 409
 11. Отчет за 3-то тримесечие на 2013г. на Управителя на МБАЛ-Велинград РЕШЕНИЕ 410
 12. Финансов отчет за дейността на МБАЛ-Велинград към 30.09.2013г РЕШЕНИЕ 411
 13. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества РЕШЕНИЕ 430

      Към Постоянната  комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване са проведени  6 заседания, разгледани са 81 въпроса и са възложени контролни функции за 43 решения .

 1. Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград с прилежащите програми за реализация, ПУП за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв, подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране и дейности по обществени обсъждания. РЕШЕНИЕ №238
 2. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на плана  за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Патриарх Евтимий”.  РЕШЕНИЕ №249
 3. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на плана  за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Ал.Стамболийски” и ул”Юндола”. РЕШЕНИЕ №250, РЕШЕНИЕ №251, РЕШЕНИЕ №252
 4. Даване съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за реконструкция на съществуващ водопровод и ремонт на съоръженията на каскада „Лепеница”.  РЕШЕНИЕ №256
 5. Изменение на Решение №71/22.12.11г. относно даване съгласие по чл.197 и чл.208 от ЗУТ за премахване на строеж – сграда от фирма «Културен център Велинград» АД. РЕШЕНИЕ № 266
 6. Одобряване на Регионален генерален план на водоснабдяване и канализация за обособена територия на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград, област Пазарджик.   РЕШЕНИЕ №336

         Към Постоянната  комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности са проведени 6 заседания, разгледани са 47 въпроса и са възложени контролни функции за 13 решения .

 1. Промяна в разходната част на бюджета на Дневен център за деца и младежи с увреждания за 2013г. РЕШЕНИЕ №231
 2. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни  полудневни групи към училищата за учебната 2013-2014г. РЕШЕНИЕ №232
 3. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2012/2013г. и Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2013/2014г.  РЕШЕНИЕ №236
 4. Доклад за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата на детски заведения в Община Велинград за учебната 2013/2014г. РЕШЕНИЕ №283
 5. Отчет по изпълнение на План за интеграция на ромите в Община Велинград – 2013г. РЕШЕНИЕ №368
 6. Даване съгласие за кандидатстване по проект ‘Традиции, местни обичаи вчера, днес и утре’ по Мярка 323 ‘Опазване и подобряване на селското стопанство’  РЕШЕНИЕ 433

      Към Постоянната  комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство са проведени 7 заседания, разгледани са 48 въпроса и са възложени контролни функции за 13 решения . Едно от заседанията на комисията свързано с честванията на 5 години от получаване на приза  СПА столица на Балканите беше проведено съвместно с Консултативния съвет по туризъм. През разглежданият период  работата на комисията е била съсредоточена именно в организацията на честванията по повод този юбилей.

 1. Програма за младежта на Община Велинград 2013/2015г. и годишен план 2013/2014г. РЕШЕНИЕ №237

      Към Постоянната  комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации са проведени 6 заседания и са  разгледани  38 въпроса. Комисията е разгледала общо 14 жалби и сигнали от граждани.

1 .Даване на съгласие за създаване на специализирани групи по чл.142, ал.1 от Закон за горите и чл.40 от Наредба №8/11.05.12г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.  РЕШЕНИЕ №258

 1. Допълнение на План за защита при бедствия на Община Велинград, приет с решение №23 на ОбС – Велинград от заседание на 26.01.12г. и планове към решение №22 на ОбС –Велинград от 26.01.2012г. РЕШЕНИЕ №262

Много от въпросите обсъждани в Об.С.- Велинград са разглеждани в повече от една комисия.

През отчетният период общински съветници не са отправяли въпроси и питания към Кмета на Община Велинград.

От Програмата на ОБ.С –Велинград за второто полугодие на 2013г., Общинска администрация не е представила докладни записки по две от темите, а именно:

 1. Отчет по изпълнението на Програмата за управление на Община Велинград за 2013г.
 2. Приемане Стратегия за развитие на образованието в Община Велинград и Годишна програма  за учебната 2013/2014г.

Организацията по изпълнението на решенията на Об.С. е възложена на Кмета на Общината чрез общинска администрация и  отчетеният период за това пред Об.С  е на всеки 3 месеца. Представен е отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м. април 2013г. – м.юни 2013г.

Всички актове на Общинския съвет са изпращани в срок на Кмета, на Областния управител и на района прокуратура гр. Велинград за контрол по законосъобразност.

Общински съвет – Велинград  е преразгледал повторно след връщането им за ново обсъждане от Областния управител две решения:

 • Решение №347/31.10.13г. относно промяна характера на собствеността на УПИ І „За озеленяване” в кв.10 по плана на с.Всемирци, кметство с.Света Петка от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Общински съвет потвърди своето решение.  РЕШЕНИЕ №358
 •  Решение №348/31.10.13г. относно продажба чрез публично оповестен явен търг на поземлени имоти – земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград. Общински съвет измени своето решение.  РЕШЕНИЕ №359

През разглеждания период има 1 обжалвано решение по жалба на Областния управител в Административен съд гр. Пазарджик – Решение 358/28.11.2013г относно потвърждаване на Решение 347/31.10.2013г.на Об.С – Велинград за промяна характера на собствеността на УПИ І „За озеленяване” в кв.10 по плана на с.Всемирци, кметство с.Света Петка от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Административният съд в гр. Пазарджик остави без разглеждане жалбата на Областният управител срещу Общински съвет по  Решение №71/22.12.11г., относно даване съгласие по чл.197 и чл.208 от ЗУТ за премахване на строеж – сграда от фирма «Културен център Велинград» АД. Производството е прекратено и съдът не се е произнесъл по делото, тъй като през месец август Общински съвет – Велинград измененя  Решение №71/22.12.11г..  с РЕШЕНИЕ № 266,  като не дава съгласието си  по смисъла на чл.197 и чл.208 от ЗУТ   за премахване на строежа.

През второто полугодие на 2013г бяха актуализирани следните общински наредби:

 1. Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл.9 от ЗМДТ  по отношение промяна на чл.37, т.27 от Наредбата във връзка с промените в Закона за туризма чл.116.
 2. Изменения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на улуги по чл. 9 от ЗМДТ
 3. Промяна в Наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ, относно изменение на ЗМДТ
 4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Всички постъпили в Общинския съвет молби от граждани на общината, докладни записки от кметовете на кметства, директори на ЦДГ и училища и др. са предоставени за разглеждане от съответната Постоянна комисия по компетентност.

При подготовката и приемането на решенията са спазвани много стриктно правилата за публично оповестяване  на взетите решения на информационното табло и на сайта на общината.

През 2013г.  общинският съвет разполага с бюджет в размер на 100 690 лв, от тях 72 684 лв. за заплати  и възнаграждения, 13 006 лв. за задължителни осигурителни вноски и 15 000 лв. за издръжка. За отчетния период са изразходвани 88 154 лв. или в сравнение с 2012г., разходите на Об.С са с 45 873 лв. по – малко.  Спестените средства  от бюджета за 2013г. са в размер на 12 536 лв. С част от реализираната икономия  има законови основания да бъдат закупени таблети за облекчаване работата на общинските съветници и за редуциране в намаление на  издръжката на Общински съвет.

Уважаеми общински съветници,  надявам се, че  в изнесения отчет  е обхваната цялата работа на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Вярвам, че в оставащия  период от нашия мандат, ще работим отговорно в интерес на гражданите на общината и с решенията си ще спомогнем за благополучието на хората. Искрено се надявам с конструктивност, законност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Велинград.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/Дияна Кехайова/

 

Коментарите са изключени!