РЕШЕНИЕ №49

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на прокарване на подземен кабел през общински зем.имот по КВС на с.Враненци.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на подземен кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на „Вива Енерджи” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Кисловодск” №27, ЕИК 201359531 през общински земеделски имот №003052 по КВС на с.Враненци. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 23 от дневния ред, по вх.№658/22.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply