РЕШЕНИЕ №50

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване върху общинска земеделска земя в м.”Трълско дере” и „Грънчарица”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 3 3 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Отлага разглеждането на предложението за учредяване възмездно право на ползване за периода 01.03.2012г. до 15.11.2012г. на „РЕСУРС-1” АД гр.Пловдив върху общинска земеделска земя на която са разположени сондажите за допроучване на волфрамово находище „Грънчарица Център” и съставляваща имоти с план.№00142; 042048, 042053, 042028, 042043, 040039, 040036, 040011, 040008 с обща площ 53.288дка и площ на площадките за сондиране 440кв.м. за следващо заседание

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 24 от дневния ред, по вх.№653/17.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply