РЕШЕНИЕ №52

ОТНОСНО: Именуване на улици в кв.”Асфалтова база”.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Именува улица с ос.т. от №2146-2155 в улица „Люляк”. 2.Именува улица с ос.т. от №2166-2161а в улица „Орхидея”. 3.Именува улица с ос.т. от №2164-2163 в улица „Родопчанка”. 4.Именува улица с ос.т. от №2156-2157б-2157в-2157г в улица „Ропотамо”. 5.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, 2, 3 и 4.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 26 от дневния ред, по вх.№668/28.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply