РЕШЕНИЕ №54

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на Разрешение за строеж за благоустройствени мероприятия като дарение от „Масларов и син” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1, чл.69, чл.147, ал.1, т.7, чл.56 от ЗУТ, чл.7, чл.8, чл.11 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за благоустройствени мероприятия /водни огледала, допълнително озеленяване, без да се засяга съществуваща растителност, алеи с тройна настилка, осветление/ – като дарение от „Масларов и син” ЕООД за безвъзмездно обществено ползване в имот – публична общинска собственост и без търговска дейност – по одобрен проект. 2.Задължава Главния архитект на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по контрола на СМР на обекта.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 28 от дневния ред, по вх.№637/14.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply