РЕШЕНИЕ №55

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласие в качеството си на собственик на уличната мрежа на Община Велинград за одобряване на подробен устройствен план – схема за ел.захранване на обект: подземна кабелна линия НН от т.а. – нов БКТП в УПИ ІХ-7800 в кв.414Б до т.б. – стълб пред УПИ І – 2718 в кв.196 по плана на гр.Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 29 от дневния ред, по вх.№640/14.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply