РЕШЕНИЕ №56

ОТНОСНО: Даване съгласие относно проект за частично изменение на плана за регулация в кв.252 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си в качеството си на собственик, относно проект за частично изменение на плана за регулация, който предвижда промяна отреждането на парцела от „За кино” в „За читалище”, без да се променя площта на урегулиран поземлен имот №ІІІ – „За читалище” в квартал №252 по действащия план на гр.Велинград, съгласно кафявия цвят в проекта за частично изменение на плана за регулация, възложено на ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 30 от дневния ред, по вх.№646/14.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply