РЕШЕНИЕ №57

ОТНОСНО: Даване съгласие за ПУП за трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Марина ливада”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ, във връзка със становище на главен архитект и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласие за ПУП – за трасе на нова подземна кабелна линия 20 КV за захранване на трафопост „Марина ливада” в ПИ №148016, масив 148, местност „Марина ливада”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 31 от дневния ред, по вх.№651/16.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply