РЕШЕНИЕ №58

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на съсобственик относно поправка в кадастралния план с верни граници на имот в кв.224 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласие в качеството си на съсобственик на УПИ №ХХVІІІ-2212 и собственик на улична регулация, относно поправка на кадастрален план с верни граници на имот №2234 в квартал 224 по действащия план на гр.Велинград, като малка част от имота попада в улична регулация и засяга границите на имоти пл.№2210, №2212 и №2226, съгласно геодезическо заснемане, съвпадат с изградените на място сгради и огради. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 32 от дневния ред, по вх.№720/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply