ОБЯВЛЕНИЕ

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед №167 от 13.02.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план  за регулация и застрояване  за УПИ ХІХ-1830- „За производство , търговия и услуги”  в кв.401 по плана на гр.Велинград  , като се изменя отреждането на парцела –„За производство търговия и услуги –изкупуване на черни и цветни метали”.

           В частта план за застрояване се предвижда ново строителство до три етажа с височина до 10 м, плътност на застрояване – 80% ,К инт. – 1,2 , мин.озел.площ – 20%  и като се спазят всички нормативни отстояния от  съседните урегулирани поземлени имоти и съгласно червените линии, щрихи и цифри в скицата –проект .

Коментарите са изключени!