ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 168  от 13.02.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план  за регулация за УПИ VІІ-1004   в кв.266  по плана на гр.Велинград  , като се изменя уличната регулация на улица  с осови точки 1985-1986 и се поставя в съответствие със съществуващите на място имотни граници на имот пл.№ 1004 с цел запазване на жилищната сграда , единствена за семейството,  съгласно кафявите линии  и щрихи в скицата-проект .Предвижда се и изменение на  част от източната дворищно-регулационна линия ,като се поставя в съответствие с имотната граница на имот пл.№ 1004 съгласно зелените линии и щрихи . По този начин се изменя и регулацията на УПИ VІІІ-1003 в кв.266.

 

Коментарите са изключени!