ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД / О П Ф /

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НАРЕДБА  ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ  ПОЗЕМЛЕН ФОНД  / О П Ф /

Вашите предложения, становища, възражения бихте могли да дадете, както следва:

а/по електронен път на адрес: velingrad@mbox.contact.bg

б/чрез деловодство

Срокът за събирането им е до 28.02.2014г..

 

    Мотиви, доклади за приемане на Наредбата : Настоящата Наредба се приема във връзка с §4 от Преходните и Заключителни разпоредби от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград приета с Решение на Общински съвет Велинград №189/24.04.2008г. последно изм. с Решение.№110/25.04.2013г.Досега управлението на земеделските земи бе уредено в няколко хипотези в глава шеста на тази наредба.

          Необходимостта от приемането на нова Наредба е продиктувано от редицата законови промени настъпили, след 2009 год. относно управлението и разпореждането със земеделски земи.

          Настоящият проект е съобразен с измененията на ЗСПЗЗ от 2010 год. чрез които изменения са предвидени хипотези за отдаването на общински земеделски земи под наем и аренда без търг и конкурс.

          За прилагането на Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ, не са необходими финансови и други ресурси, но се очаква да се увеличат финансовите приходи на общината, особено след придобитите земи по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ с протоколни решения на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ и одобрени със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие” гр.Пазарджик, като общата площ на земите от ОПФ възлиза на 24 000 дка в т.число-ниви, ливади, пасища и мери.Увеличение се очаква  с оглед предвиждането на приемане на Тарифа за отдаването на земеделски земи под наем и аренда, която ще бъде основа при определяне на наемната цена при провеждането на търговете и конкурсите.Очакваните приходи от наеми и продажба на земя за 2014 год. са 150 000 лв.

          Проектът за Наредба е в съответствие с правото на Европейският съюз, предвид съответствието на основният нормативен акт с него.

          На основание чл.26,ал.2 от ЗНА, проекта следва да се обяви на интернет страницата на Община Велинград в срок от 14 дни преди внасянето му за обсъждане в Общинския съвет и предостави възможност на заинтересованите лица да изразят становище и предложения.

                                                                                                                        ПРОЕКТ:

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

 

ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ

 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

/ О П Ф /

Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане     със земи от общинския поземлен фонд е приета с Решение № ……./…………2014 г. на Общински съвет  - Велинград

 В Е Л И Н Г Р А Д

2014 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С тази наредба се уреждат реда и условията за стопанисване, управление и разпореждане на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл.2.Кметът на общината или упълномощено от него лице организира, ръководи и контролира стопанисването, управлението и разпореждането на земите от общинския поземлен фонд.

Чл.3.Земите от общински поземлен фонд са публична и частна общинска собственост, съгласно определенията на ЗОС.

Чл.4.Общинския поземлен фонд включва всички земи, за които:

     /1/ Има влязло в сила решение на Общинска служба по земеделие за възстановено право на собственост по чл.18ж,ал.1 и ал.2 или по чл.27 от ППЗСПЗЗ, което се установява служебно от Общинска служба земеделие.

    /2/ Земите по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, придобити с протоколно решение на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ.

   /3/ Земеделски земи придобити, чрез способите регламентирани в чл.34 от ЗОС.

   /4/ Придобити по реда на закон.

   /5/ Въз основа на решенията по ал.1 и протокола по ал.2 се установява възникването на правото на собственост върху земеделските земи с акт за общинска собственост.

РАЗДЕЛ ІІ

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Чл.5./1/ Отдаването на земи от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва от кмета на общината, чрез търг или конкурс по реда на глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество.Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се издава заповед на кмета на общината и се сключва договор за наем или аренда.Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години:

 1. ниви за отглеждане на едногодишни полски култури и ливади – 5/пет/стопански години.
 2. трайни насаждения – 7/седем/стопански години

  /2/ Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

 1. когато са заети с трайни насаждения;
 2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
 3. в случаите по чл.37в,ал.10 от ЗСПЗЗ;
 4. в други случаи определени в закон;

        /3/ Кмета  на общината по предложение от кметовете на кметства и кметските наместници на населени места, определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

        /4/ Общински съвет определя и актуализира базисните цени за отдаване под наем на общински земи.

        /5/ В договорите за наем се предвижда увеличение на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

Чл.6. При наличие на споразумителен протокол по чл.37в от ЗСПЗЗ, земеделската земя се отдава под наем за срок от една стопанска година на арендатора, обработващ масива, в който попада съответния имот от ОПФ, при наем съгласно разпоредбите на настоящата Наредба.

Чл.7./1/.Мерите и пасищата-общинска собственост, могат да се отдават под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок пет години.По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.

        /2/.Общинския съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата в съответствие с разпоредбите на чл.37о от ЗСПЗЗ.Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

        /3/.Общинския съвет определя и такса за ползване на декар общински пасища и мери.

Чл.8./1/.Общинския съвет определя следните правила за ползването на мерите и пасищата и задълженията на общината и ползвателите.

         /2/.Задължения на общината:

 1. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за пашуване на притежаваните от тях животни.
 2. Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

/3/.Задължения на ползвателите да осигуряват стриктно прилагане на технологични и организационни мероприятия, относно:

 1. Поддържане на мерите и пасищата в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и прилагането на националните  стандарти.
 2. Предотвратяване обрастването с храсти, бурени и плевели, за запазване на био-разнообразието и подобряване на условията за паша на животните.
 3. Постоянно почистване на пасищата от нежелана храстовидна растителност, противоерозийни мероприятия, наторяване.
 4. Подсяване на деградирали мери и пасища.
 5. Поддържане на мерите и пасищата, чрез традиционните земеделски практики.
 6. Забранява се превръщането на пасища и мери в обработваема земя-нива.
 7. Да не се допуска замърсяване на пасищата и мерите с битови, строителни, производствени и други отпадъци.
 8. Да не се пали растителността в мерите и пасищата.
 9. Рационално и щадящо използване на мерите и пасищата.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ГРАЖДАНИ

 

Чл.9.Земеделски земи от ОПФ могат да се отдават под наем на безимотни и малоимотни граждани с постоянно местоживеене в населеното място, в което се намират земите.При липса или недостиг на земи и със съгласието на безимотните и малоимотните граждани оземляването може да се извърши и в други землища на общината.

Чл.10.Кметовете на кметства и кметските наместници на населени места, в чиито землища се намира земята, информират населението за земите, подлежащи на отдаване под наем на безимотни или малоимотни граждани.

Чл.11./1/ Безимотните и малоимотни граждани, които желаят да получат земеделска земя под наем подават лично искане до Кмета на общината, което съдържа следните данни:трите имена по документа за самоличност, ЕГН, лична карта №, дата и място на издаване на документа за самоличност, както и адресната регистрация на заявителя.В искането се посочва площта и местонахождението на земята, която искат под наем.Кмета на общината назначава комисия, която да разгледа подадените документи.

        /2/ Към искането безимотните граждани прилагат декларация, че не притежават земеделска земя, че не им се възстановява правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ-пряко или по наследство на територията на землището, и че за неверни данни носят отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

        /3/ Към искането малоимотните граждани прилагат решение на Общинската служба по земеделие по чл.18ж,ал.1 и ал.2 или по чл.27 от ППЗСПЗЗ, както и декларация, че не притежават други земи в страната и, че за неверни данни носят наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Чл.12./1/.Постъпилите по чл.11 искания, се разглеждат в едномесечен срок от комисията, назначена от кмета на общината при спазване на изискванията за предимство, посочени в чл.21,ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ.

          /2/ Максималния размер земеделска земя, която може да се отдаде под наем на безимотни и малоимотни граждани не може да надвишава 10 дка.Малоимотните граждани могат да получават под наем такава площ, която със собствената им земя да не надвишава 10 дка.

          /3/ Кметът на общината одобрява списък на безимотните и малоимотните граждани, на които се предоставя под наем земеделска земя от ОПФ.Списъкът е основание за сключване на договор за наем.

          /4/ Срокът за отдаване под наем на свободни земи на малоимотни и безимотни граждани е една стопанска година.

Чл.13.Договорите за наем с безимотните и малоимотните граждани се сключват от Кмета на общината или оторизирано от него лица след съгласуване с кметовете и кметските наместници.

Чл.14.Наемите за ползване на земите се събират еднократно от безимотните и малоимотни граждани преди въвода.

Чл.15.Въвод във владение върху наетите земи на всеки безимотен и малоимотен гражданин се извършва в присъствието на кмета или кметския наместник, или упълномощено от тях лице, на базата на подписания договор.

РАЗДЕЛ ІV

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Чл.16.Разпореждането със земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва по следните способи:продажба, замяна, обезщетяване.

Чл.17.Продажбата на земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва след решение на Общински съвет, чрез търг или конкурс при условия и ред, определени в Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество.

Чл.18./1/.Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на Общински съвет при условия и по ред на ЗСПЗЗ и ЗОС, след предоставяне на мотивирано становище на общинска служба по земеделие.

          /2/ Земеделските земи, които физически или юридически лица са придобили в собственост чрез замяна със земеделски земи от общинския поземлен фонд, не могат да се раздробяват чрез разпоредителни сделки и да се променя предназначението им за срок от 10 години от извършването на замяната.

Чл.19.При разпоредителни сделки със земи, Кмета на Общината възлага изготвянето на оценките на лицензиран оценител, които се одобряват от Общински съвет.

Чл.20.Обезщетяването на собственици със земи от ОПФ се извършва при условията и по реда на чл.19а от ЗСПЗЗ.

РАЗДЕЛ V

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4 ОТ ЗСПЗЗ И НЕЗАЯВЕНИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ В ЗАКОНОВИТЕ СРОКОВЕ

 

Чл.21./1/ Земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ, които не са заплатени от ползвателите в съответния срок и не са били заявени за възстановяване от собствениците им, се актуват като общинска собственост.

          /2/ При доказване правото на собственост съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ, същите ще бъдат възстановени.

          /3/ Документите доказващи собственост са:

      1.решение на общинска служба по земеделие гр.Велинград

      2.влязло в сила съдебно решение

      3.договори с нотариална заверка и вписани в службата по вписвания

      4.удостоверения издадени от общински народен съвет по постановления на МС, при спазване изискванията на актовете на държавните органи, посочени в тях или под друга форма призната от закона.

          /4/ Когато върху имота, подлежащ на възстановяване е осъществено мероприятие, то собственика следва да бъде обезщетен с равностойна земя след решение на Общински съвет.

РАЗДЕЛ VІ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.По смисъла на тази наредба

      „маломерни имоти” са имоти с площ до 5 дка

      „стопанска година” е времето от 1 октомври на текущата година до първи октомври на следващата година

§ 2.Неразделна част от настоящата Наредба са приложенията към нея, както следва:

     – Приложение № 1 – Искане за отдаване под наем на земя от ОПФ на безимотни и малоимотни граждани

      – Приложение № 2  – Тарифа за отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд

§ 3.Тарифите по Приложение № 2 служат като базисни първоначални цени при провеждане на търговете и конкурсите по реда на глава VІІ от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество.

РАЗДЕЛ VІІ

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. За неуредените в настоящата Наредба случаи се прилага Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество в Община Велинград и действащото законодателство.

§ 2. За изпълнение на задълженията от настоящата Наредба, се задължава Кмета на общината да осигури карти на възстановената собственост на земите от Общинския поземлен фонд на общината и всяко населено място.

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината.

                                                                                                                        Приложение № 1

До

КМЕТА

НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

И С К А Н Е

от

……………………………………………………………………………………………………

име презиме фамилия ЕГН

……………………………………………………………………………………………………

гр./с./………………………………………….,  ул. ………………………………  № ………

л.к.  № …………………………,  изд. на ………………..  от ………………………………..

Господин Кмет,

Искам да ми бъде отдадена земя от ОПФ под наем в размер на ……….. дка, в землището на гр./с./ ……………………, общ.Велинград, обл.Пазарджик.

ДЕКЛАРИРАМ, че не притежавам както аз, така и членовете на семейството ми земя

/аз и членовете на семейството ми притежаваме общо ……… дка /.

/Ненужното се зачертава/

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

С уважение: …………….

                      /подпис/

                                                                                                                        Приложение № 2

 

Т А Р И  Ф А

  1. Определяща базисните цени при отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд.

___________________________________________________________________________

Категория  Ниви-лева/дка  Ливади и др.селскост.  Сенокосни             Мери,пасища-

     земя                                                терит.-лева/дка   площи-лева/дка      лева/дка

 

 VІІ – Х                      12                                10                                3                             1

   

___________________________________________________________________________

 

2. За отдаване на юридически и физически лица, чрез търг или конкурс и на лицата по чл.6 от настоящата наредба с 1.2 пъти по-висока от размера на наема, определен по т.1.

3. Предоставянето под наем за едногодишно ползване на общинските земи за безимотни и малоимотни граждани, по цени определени в т.1, умножени по коефициент 0.8

 

Коментарите са изключени!