РЕШЕНИЕ №59

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик на уличната регулация относно поправка в кадастралния план на кв.328 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.62, ал.3/изр.2/ от Наредба №3 от 28 април 2005г. и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласие в качеството си на съсобственик на улична регулация, относно поправка на кадастрален план с верни граници на имот №354 в квартал №328 по действащия план на гр.Велинград, като имотната граница от към улица минава по уличната регулационна линия и съвпада с изградената на място ограда. Новозаснетите имотни граници, съгласно геодезичното заснемане, са съществували преди одобряване на действащия кадастрален план на гр.Велинград със Заповед РД 14-03-163/13.10.1983г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 33 от дневния ред, по вх.№721/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply