РЕШЕНИЕ №60

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на въздушен електропровод в м.”Сесловица” по КВС на с.Драгиново. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за въздушен електропровод /от ново електромерно табло, поставено на метална конструкция до съществуващ стълб на Вл НН към ТП-3 с.Драгиново, през полски път до ПИ 279044/, захранващ инвестиционно намерение – „Жилищно строителство” в ПИ №279044, местност „Сесловица” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 34 от дневния ред, по вх.№73412.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply