РЕШЕНИЕ №61

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод в м.”Петел” по КВС на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен електропровод /от табло мерене на метална конструкция до МТП-7, през тротоарни площи в регулацията на гр.Сърница и полски път от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград до ПИ 082088/ и подземен водопровод /от съществуващ РVС ф75, през полски път до ПИ 082088/, захранващи инвестиционно намерение – „Вилно строителство” в ПИ №082088, местност „Петел” по КВС на гр.Сърница,като водохващането да стане след водоема и след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 35 от дневния ред, по вх.№733/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply