РЕШЕНИЕ №63

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен водопровод в м.”Благовото” по КВС на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод /от съществуващ водопровод, който преминава по полски път – имот 032081, през полски пътища от КВС на землище гр.Велинград, Община Велинград до водомерна шахта в ПИ 033066/, захранващи инвестиционно намерение – „Фотоволтаична система и административна сграда” в ПИ №033066, местност „Благовото” по КВС на гр.Велинград,след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 37 от дневния ред, по вх.№731/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply