РЕШЕНИЕ №64

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод в м.”Орлино” по КВС на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен електропровод /от ново електромерно табло, поставено до МТП в сервитута на местен път – имот 000419 и по местен и полски път от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград до разпределително табло в ПИ 171011/ и подземен водопровод /от съществуващ водопровод в местността „Орлино”, през местен и полски път от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград до водомерна шахта в ПИ 171011/, захранващи инвестиционно намерение – „Индивидуално вилно строителство” в ПИ №171011, местност „Орлино” по КВС на гр.Сърница,след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 38 от дневния ред, по вх.№73012.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply