РЕШЕНИЕ №65

ОТНОСНО: Даване съгласие за изработване на устройствена схема за трасе за оптичен кабел захранващ обект „Банка ДСК”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Глава ІV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.62 от ЗУТ-общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си в качеството на орган-управляващ общинската собственост, в частност уличната мрежа в Община Велинград, за изработване на устройствена схема и планове за обект „трасе за оптичен кабел за захранване за обект „Банка ДСК”. Със същите ще се засягат частично терени-публична общинска собственост с дължина от 54,55м. 2.За терена-държавна собственост с дължина от 5,45м./от началото на УПИ №ІІ-3181 до началото на 3мсбо, в която се помещава Банка ДСК/ е необходимо да се изиска съгласието на Областен управител на Пазарджишка област. 3.След съгласието по т.2 задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 39 от дневния ред, по вх.№739/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строиетлство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply