РЕШЕНИЕ №66

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор №377/31.10.08г. сключен между Община Велинград и „ЗПК ЛЕВ ИНС”АД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 от Договор №378/2008г., чл.20а, р.3 /трети/ от ЗЗД и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Прекратява Договор №378/2008г. сключен между Община Велинград и „ЗПК ЛЕВ ИНС” АД с едномесечно писмено предизвестие, считано от 20.12.2012г. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените действия по прекратяване на договора.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 40 от дневния ред, по вх.№737/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply