РЕШЕНИЕ №67

ОТНОСНО: Разполагане на нови спирки на градския транспорт.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, Решение №ХХV, протокол №6/27.10.11г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велинград /ЕСУТ/ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Съгласно чл.56 от ЗУТ – приема схема за разполагане на нови пет броя спирки на градския транспорт /всяка до 10кв.м./ – съгласно приложения графичен материал: -Спирка №1 – срещу Автогара преди прелеза; -Спирка №2 – след те-образното кръстовище при ДАП. -Спирка №3 – пред централен вход на Централни гробища. -Спирка №4 – пред магазин Лидл, след бензиностанцията на „Лукой”. -Спирка №5 – преди бензиностанция Петрол. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по сключване на договор за дарение с фирма „Лидл България ЕООД &КО”КД, ЕИК 131071587 с адрес: с.Равно поле, ул.”3-ти март” №1, Община Елин Пелин, Област София с управител Милена Емилова Драгийска – Денчева, която фирма за нейна сметка да изработи и постави пет броя нови обществени спирки на градския транспорт на местата /петната/, определени в т.1 за срок от три години. 3.Възлага на Главния архитект върху така изработената схема по т.1 да се извършат законоустановените процедури за издаване на Разрешение за поставяне на пет нови обществени спирки на Градски транспорт-Велинград върху одобрените петна по т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 41 от дневния ред, по вх.№738/12.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply