РЕШЕНИЕ №68

ОТНОСНО: Предоставяне средства за осигуряване на работно облекло за служителите на Общинска администрация и звената към нея. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно Наредба за безплатното и униформено облекло, относно предоставяне на облекло за работниците и служителите при Общината и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Предоставя средства за осигуряване на работно облекло за служителите на Общинска администрация и звената към нея в размер на една минимална работна заплата – 270лв. Същите следва да бъдат отчетени в §1013 – Разходи за постелен инвентар и облекло.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 42 от дневния ред, по вх.№762/20.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply