РЕШЕНИЕ № 69

По протокол № 4 /22.12.2011г.

Относно: Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/00809 от 16.06.2011г. по мярка 321 за Проект „Строителство,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова,с.Враненци, и с.горна Дъбева в Община Велинград”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00809 от 16.06.2011г. по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова,с.Враненци, и с.горна Дъбева в Община Велинград”,сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136,ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на общината Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 1212858,90 лв. (един милион двеста и дванадесет хиляди осемстотин петдесет и осем хиляди лева) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00809 от 16.06.2011г. по мярка 321 за Проект „Строителство,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова,с.Враненци, и с.Горна Дъбева в Община Велинград”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 2. Възлага на кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №13/321/00809 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол № 4, т.43 от дневния ред по вх. № 767/ 21.12.2011г. при кворум от 29 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 29 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се” -няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply