РЕШЕНИЕ №70

ОТНОСНО: Даване съгласие за изработване на ПУП в кв.27 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с §8 от ПР на ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Дава съгласието си за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация в кв.27, който предвижда: 1.Промяна на уличната регулация между о.т.85, о.т.86 и о.т.86, като западната улично-регулационна линия ще се постави в съответствие с имотните граници на ПИ №790, №791 и съществуващата полумасивна ограда. Образува се улица с широчина 14м. Между о.т.83б и 86а. Съществуващият остров между о.т.83б, 86а, 86б и 162в ще се промени, като се образува улица с широчина 4м. между о.т.86б и 162в и се образуват няколко парко места и тротоар. 2.За сметка на УПИ І-„Обществен център”, кв.27 се образува нова улица с осови точки 87д и 87е с широчина 10м., нов УПИ V.”Обществен център и озеленяване” с площ 425кв.м. и нов УПИ ІV – общински „За търговия и услуги” с площ 260кв.м. След промените УПИ І – „Обществен център” остава с площ 2 983кв.м. 3.Премахва се алеята по регулационен план през кв.27 и регулационната линия се поставя по изградената подпорна стена на реката. 4.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на гореописаните точки.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 44 от дневния ред, по вх.№769/21.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply