РЕШЕНИЕ №71

ОТНОСНО: Даване съгласие по чл.197 и чл.208 от ЗУТ за премахване на строеж – сграда от фирма „Културен център Велинград” АД

На основание чл.21 , ал.1,т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с ЧЛ.197 АЛ.1 и чл.208 от ЗУТ; с Молба вх.№028-01-813/20.12.11г. от “ ОТ ФИРМА : „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ВЕЛИНГРАД” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, ул. „Цар Асен” № 17, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200443599, представлявано от Изпълнителните директори ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ с ЕГН 6603124800 с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Чорлу” № 84, и ТЕОДОРА ВИХРОВА ПЕТРОВА, с ЕГН 8202216813, с постоянен адрес гр. София, ул. „Осогово” №74, в качеството си на собственик на упи(парцел) ІХ.-6474,6925,6497,3198 в кв.141 на Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 1 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си по смисъла на чл.197 и чл.208 ЗУТ за премахване на строежа: СГРАДА-незавършено строителство, със застроена площ от 2130 кв.м., представляваща им.пл. №6474 , находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX — „За културен дом и изложбена зала”, целият с площ от 7 286 кв.м., в квартал 141, по регулационния план на гр. Велинград поради естественото й износване – станала опасна за здравето и живота на гражданите, негодна е за използване и създава условия, вредни в санитарно-хигиенно отношение, от собственика ФИРМА : „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ВЕЛИНГРАД” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, ул. „Цар Асен” № 17, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200443599, представлявано от Изпълнителните директори – ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ с ЕГН 6603124800 с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Чорлу” № 84, и ТЕОДОРА ВИХРОВА ПЕТРОВА, с ЕГН 8202216813, с постоянен адрес гр. София, ул. „Осогово” №74, след като уведоми :Общинска администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър-Пазарджик. 2. Задължава Главния архитект на Община Велинград да в зависимост от вида на строежа, сложността и характера на премахването да издаде задължителни технически предписания и одобри ПРОЕКТ- част «ПБЗ» за безопасно премахване на сторежа.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 45 от дневния ред, по вх.№771/21.12.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply