ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 249/28.02.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработването на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № VІ-4794 в кв. 659 по плана на гр. Велинград, като:

1. за УПИ № VІ-4794 в кв. 659 по плана на гр. Велинград се допълни предназначението с ново, а именно „За търговия, услуги, спа, басейн и къща за гости.

2. УПИ № VІ-4794 в кв. 659 се отрежда за имот пл. № 8054.

Измененията са показани със зелен цвят в скицата-идейно предложение.

3. се измени одобреното застрояване и се предвиди ново застроително петно със следните параметри:

Етажност-4 етажа, височина на стрехата-12 м., плътност на застрояване-70%, Кинт-1, 5, плътност на озеленяване-30%.

Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДК

28.02.2014 г.

Коментарите са изключени!