ОБЯВЛЕНИЕ

Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 248/28.02.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ХІІ-311 в кв. 21 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по заповед № 1653/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград.. Във връзка с това се променят и регулационните граници на съседните УПИ №№ ХІІІ-общ., ІV-307, V-308, и VІІ-310 в същия квартал.

Измененията са показани със зелен цвят в скицата с идейно предложение.

 

 

ДК

 

 

28.02.2014 Г.

Коментарите са изключени!