ОБЯВЛЕНИЕ

Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 247/28.02.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № VІ-66, 389,390, 391, За търговия и услуги” в кв. 10 по плана на с. Света Петка, така, че:

І.  ОТНОСНО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ:

1. За сметка на УПИ № VІ-66, 389,390, 391, За търговия и услуги” в кв. 10 по плана на с. Света Петка се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти: № VІ-66, 389, 391, „За ресторант, търговия и услуги” и УПИ № ХІІІ-390, „За търговия и услуги”  в същия квартал. Измененията са показани със зелен цвят в скицата-проект.

ІІ. ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ:

В новообразувания УПИ № ХІІІ-390, „За търговия и услуги” се предвижда ново застроително петно-свободно застрояване със сервитутно отстрояние 3 м. от регулационната граница на УПИ № VІ-66, 389, 391 „Ресторант, търговия и услуги”-общинска собственост, като се запазва съществуващия проход до стълбище на югозападната граница на парцела, определя етажността на 1-2 (<7) при Кинт-1,2, Кпл.-75%; Озеленяване-25% и със същата площ на прохода, осигуряващ свободен достъп, се намалява площта на УПИ № ХІІІ-390 от югозапад, съгласно приложената скица-проект.

ДК

 

 

28.02.2014 Г.

Коментарите са изключени!