ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 2288/10.03.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

   Изработване на проект за нов подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № ІV-2850, „За парк” в кв. 156 по плана на гр. Велинград, като се същия се предвиди ново застроително петно в северозападната част на УПИ № ІV-2850, „За парк” в кв. 156 по плана на гр. Велинград със следните параметри:

  Максимална етажност- 3 етажа, височина на стрехата-10 м., плътност на застрояване-30%, Кинт-1, 2, плътност на озеленяване-70%. Новото застроително петно предвижда надстрояване на съществуващата едноетажна сграда, намираща се в югозападната част на УПИ № ІV-2850, „За парк” в кв. 156 със втори и трети етажи с функционално предназначение: хотел-над съществуващия първи етаж с функционално предназначение-ресторант, без да се изменят външните очертания на сградата.

Предназначението на ІV-2850, „За парк” в кв. 156 е територия за рекреационни дейности. Устройствената зона е курорт.

Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДК

10.03.2014 г.

Коментарите са изключени!