ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 271/05.03.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № ІV-3899 в кв. 108 по плана на гр. Велинград, като се същия се измени одобреното застрояване и се предвиди ново застроително петно –сключено застрояване с УПИ № V-3898 и № ІХ-3908 в кв. 108 със следните параметри:

Максимална етажност- 3 етажа, височина на стрехата-10 м., плътност на застрояване-60%, Кинт-1, 2, плътност на озеленяване-40%. Новото застроително петно предвижда надстрояване на съществуващата едноетажна сграда, намираща се в югоизточната част на УПИ № ІV-3899 /за която е издадено удостоверение за търпимост на сградата по § 16 от ЗУТ с № 953/01.10.2013 г./

Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДК

06.03.2014 г.

Коментарите са изключени!