ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.10.2013Г. – 31.12.2013Г

ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА

01.10.2013Г. – 31.12.2013Г тук.

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕЗУЛТАТ

335/31.10.2013г. Одобрява Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014 – 2020г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Всички административнръководители Предаден на всички административни ръководители за изпълнение на целите в Общинския план за развитие.
336/31.10.2013г. 1.Одобрява предложеният от Министерството на регионалното развитие Регионален генерален план на водоснабдяване и канализация за обособена територия на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград, Област Пазарджик. 2.Решението влиза в сила след изпълнение на условията по чл.198к от Закона за водите.   Управител ВКТВ Генералният план е одобрен съгласно текста на решението.
337/31.10.2013г. 1.Задължава „МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград търговско дружество със 100% общинско участие да оборудва за своя сметка медицинска апаратура за Специален автомобил    модел  Мерцедес Спринтер 412 Д дарен на Община Велинград с договор за дарение №22 от 28.01.2008г. 2.Задължава Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград да изпълни т.1 в срок до 31.12.2013г. 3.Задължава Общинска администрация да започне процедура по регистрация на автомобила и на заседанието през м.ноември да предложи законова форма за ползване на специализирания автомобил. Възлага изпълнението на решението на Управителя на „МБАЛ-Велинград”ЕООД.   Управител МБАЛ По т.1 –Управителят на МБАЛ е в готовност да се оборудва линейката, след регистрацията й.   По т.2 Налага се да се извърши нотариална заверка на договора за дарение. Полагат се усилия да се открие дарителят и съпругата му за полагане на подписи пред нотариуса.
338/31.10.2013г. Чл.37, т.27 от Наредбата за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград да стане: Било: Чл.37, т.27  – Заверка на регистър на настанени туристи и на реализираните от тях нощувки – 20лв. Става: Чл.37, т.27 – Първоначална заверка на регистър на настанени туристи и на реализираните от тях нощувки – 20лв.   Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.   С.Стриглева Обявено на страницата на община Велинград.
339/31.10.2013г. 1.Дава съгласие с така предложените изменение на «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2013г».   П.Кондев Изменението направено съгласно текста на решението.
340/31.10.2013г. Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2013 г Г.Янев Допълнието направено съгласно текста на решението.
341/31.10.2013г. 1.Дава съгласие за трасе на нова подземна кабелна линия 20 КV за присъединяване от съществуващ трафопост – ТП „Митници” – т.”А” до Електромерно табло в ПИ 150130 – т.”В”, местност „Вельовица”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград.          2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД №1513/21.11.2013Г НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ТРАСЕ
342/31.10.2013г. 1.Дава съгласие в качеството на собственик на уличната мрежа в Община Велинград за изработване на подробен устройствен план – план-схема на трасе за нова подземна кабелна линия 20 кV по ул.”Кирил Павлов” и ул.”Миладин Досев” по действащия план на гр.Велинград. 2.Дава съгласие в качеството на собственик на уличната мрежа в Община Велинград за одобряване подробен устройствен план – план-схема на трасе за нова подземна кабелна линия 20 кV по ул.”Кирил Павлов” и ул.”Миладин Досев” по действащия план на гр.Велинград. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.   Д.Папаркова Издадена заповед за одобряване №1658/13.12.13
343/31.10.2013г. 1.Разрешава изработването на ПУП -  ПР /улична регулация/ на кв.Крушата, кметство Сърница, Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Техник Сърница Изготвен проект за ПУП.Предстои повторно разглеждане от ОбС.
344/31.10.2013г. 1.Дава съгласи относно подробен устройствен план – частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ част от западната крайна регулационна граница на гр. Велинград, в частта западно от:
  1. УПИ № VІІІ-5629,5630,7339,9755 в квартал № 554 по плана на гр. Велинград;
  2. УПИ № ІХ-5640 в квартал № 554 по плана на гр. Велинград;
  3. УПИ № ХІІІ-6915,6916,7248 по плана на гр. Велинград;
  4. Имот пл. № 9674 по плана на гр. Велинград;
  5. До улица „Сютка” по плана на гр. Велинград.
  Регулацията, която ще се изменя попада в границите на Общия градоустройствен план, одобрен със Заповед № 229/15.05.1981 г. на Министерски съвет с цел запазване на съществуващите на място имоти и масивни жилищни сгради – единствени жилища. С проекта за ЧИ на влязъл в сила ПУП – ПР за промяна на част от края на западната регулационна граница на гр. Велинград се изменя дворищната регулация на УПИ № ХІІІ-6915,6916,7248, като вътрешната регулационна линия минава по имотната граница на имот пл. № 7248. Образуват се два нови УПИ № ХІІІ-7248 и № ХV-6915,6916 в квартал № 554 по действащия план на гр. Велинград и се присъединят частите до новата регулация. 2.Одобрява подробен устройствен план – – частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ част от западната крайна регулационна граница на гр. Велинград               3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и 2.  
Д.Папаркова В процедура на изпълнение – обявено в ДВ
345/31.10.2013г. 1.Разрешава и дава съгласието за построяване на склад за горивни материали за задоволяване на битови нужди – отопление със ЗП – 38кв.м. в съсобствения с Община Велинград УПИ ХVІ-35, кв.23 по плана на с.Драгиново.             2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев В процедура по изпълнение.
346/31.10.2013г. Не обявява сгради с планоснимачен номер 502.7225.1 с площ 55.00 кв.м. и пл. № 502.7225.2 с площ 42.00 кв.м. находящи се в УПИ № VIII-„За озеленяване” в кв. 30 по плана на гр. Велинград – публична общинска собственост за частна общинска собственост .   Г.Христозов Прекратена процедура
347/31.10.2013г. 1.Променя характера на собствеността на УПИ №І – „За озеленяване” в кв.10 по плана на с.Всемирци, кметство с.Света Петка, Община Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост . 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законно установените процедури съгласно ЗОС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Христозов Заведено дело от областен управител.
348/31.10.2013г. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на следните поземлени имоти-частна общинска собственост по КВС за землището на гр.Велинград Шаламанов Върнато от Обл.управител за прегласуване.Прието ново решение за част от имотите.За останалата част има сключени договори.
349/31.10.2013г. .Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на следните поземлени имоти-частна общинска собственост по КВС за землището на гр.Велинград Шаламанов Изпълнено.Сключени договори.
350/31.10.2013г. 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на 2 ( два бр.) урегулирани поземлени имоти по плана на гр.Велинград: -          УПИ № ХХ ( двадесет – римско ) – 7790 ( седем хиляди и деветдесет ), кв. 274 ( двеста седемдесет и четири ) с площ 303 кв. м. ( триста и три   кв.м. ), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 527 / 29.03.2010 год.. -          УПИ № ХХІ ( двадесет и едно – римско ) – 7790 ( седем хиляди и деветдесет ), кв. 274 ( двеста седемдесет и четири ) с площ 443 кв. м. ( четиристотин четиридесет и три   кв.м. ), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 526 / 29.03.2010 год.. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик от м. септември 2013 год.  за продажба чрез публично оповестен явен търг на  2 броя ( два броя ), УПИ № ХХ-7790 и УПИ № ХХІ-7790, кв. 274 ( двеста седемдесет и четири )  по плана на гр.Велинград в размер на 50,00 лв. за квадратен метър ( петдесет лв. за кв. м.) на стойност 15 150,00 лв. (петнадесет хиляди сто и петдесет лв.) без ДДС и 22 150,00 лв. (двадесет две хиляди сто и петдесет  лв.)  без ДДС . 3.Избора комисия в състав: ?       Д.Кехайова ?       Ал.Гагов ?       Й.Аршинков ?       Т.Пачалов Резерви: Зл.Златанов, Ис.Моллов Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадени зап..№1510/21.11.13г.и  №1511/21.11.13г.; дог..№655/25.11.13г. и №654/25.11.13г.  
351/31.10.2013г. 1. Дава съгласие за продажба  на общински недвижим имот – ? ид. ч ( една втора ид. ч. )  от  УПИ № ХVІІ  ( седемнадесет-римско ) – 4504 ( четири хиляди петстотин и четири ) , квартал 68 (шестдесет и осем  ) с площ652 кв. м. ( шестстотин петдесет и две кв. м. ) по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 290/26.10.2007 год. на АНГЕЛ  КОСТАДИНОВ  АНАСТАСОВ  и  МАРИЯ  КОСТАДИНОВА  СТОИМЕНОВА. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от АНГЕЛ  КОСТАДИНОВ  АНАСТАСОВ  и  МАРИЯ  КОСТАДИНОВА  СТОИМЕНОВА от гр.  Велинград на стойност 9 315,20 лв. с ДДС ( девет хиляди триста и петнадесет лв. и 0,20 ст. с ДДС).   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издаден договор за продажба  №656/25.11.13год.
352/31.10.2013г. 1. Дава съгласие за учредяване на  възмездно, срочно право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода собственост на Областно пътно управление – гр. Пазарджик с БУЛСТАТ 0006950890055 от водоизточник КЕИ № 6 на  Находище за минерална вода „Велинград-Чепино” – № 17 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите с начало – КЕИ № 6 до господстващия имот УПИ № ІІ-„административна сграда” в кв.420А по плана на гр. Велинград, в който имот се намира обект „Районна пътна станция на Областно пътно управление”. Служещи имоти са : имот пл. № 9015,  УПИ № ІІІ-„парк” в кв. 184А, и имот пл. 7881 в кв. 420А. Дължината на водопровода е 317,0(триста и седемнадесет)л.м., диаметърът на водопровода Ф=40(четиридесет)мм. Срокът на правото на водопрокарване-севитут е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № 003138/08.11.2004г. на МОСВ, изменено с Решение № РР-1115/08.02.2011г. на Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” с център Пловдив – 31.12.2020г. 2. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 3.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   М.Полежански Изпълнява се. С Решение на общинския съвет е одобрена цената на сервитута.
353/31.10.2013г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод  за минерална вода собственост на „Елбрус Холидейс” ЕООД – Велинград с ЕИК 131059318 с дължина на водопровода в общинска земя 51,47м(петдесет и един м. и четиридесет и седем см.) в улична регулация и парк с диаметър на водопровода 60 (шестдесет)мм от азбестоцимент и ПВС и площ на сервитута 33,97(тридесет и три цяло и деветдесет и седем стотни)кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода (сервитута) е 170,00лв.( сто и седемдесет лв.) без ДДС. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   М.Полежански Изпълнено. Сключен договор за сервитута.
354/31.10.2013г. 1. Дава съгласие за водопренос/водоподаване по съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж № 4”Власа” – Оранжерии на „Булгарцвет-Велинград”ООД в кв. Лъджене” на разрешеното с Разрешително за водоползване на минерална вода № 0011/24.06.2013г. на Кмета на община Велинград количество минерална вода на „Булгарцвет-Велинград”ООД – гр. Велинград с ЕИК 822106779. Таксата за водопренос/водоподаване е съгласно действащата тарифа. Срокът на правото на водопренос/водоподаване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Кмета на община Велинград. 2. Дава съгласие за учредяване на  възмездно, срочно право – сервитут на водопрокарване на съществуващ водопровод за минерална вода-собственост на „Булгарцвет-Велинград”ООД – гр. Велинград с ЕИК  822106779 от съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж № 4”Власа” – Оранжерии на „Булгарцвет-Велинград”ООД в кв. Лъджене” по улица „Искра” представляваща имоти пл. 9567(девет хиляди петстотин шестдесет и седем) и пл. № 9739(девет хиляди седемстотин тридесет и девет) до УПИ № ХІХ(деветнадесет-римско)-2862(две хиляди осемстотин шестдесет и две) в кв.361(триста шестдесет и едно) по плана на гр. Велинград за обект „Битова сграда” на разрешеното с Разрешително за водоползване на минерална вода № 0011/24.06.2013г. от Кмета на община Велинград количество минерална вода с дължина на водопровода 9(девет)м и диаметър на водопровода Ф= 1 1/2?(едно цяло и една втора цола) от стомана. Срокът на правото на водопрокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Кмета на община Велинград – 22.07.2023г. 3.Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 4.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на община Велинград М.Полежански Изпълнява се. С Решение на ОбС е одобрена цената на сервитута.
355/31.10.2013г. 1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години чрез публично оповестен конкурс на петна за поставяне на до 33 броя, но не по-малко от 20 временни преместваеми обекти за търговия- еднотипни павилиони, по смисъла на чл.56 и сл. от ЗУТ в общински имоти- публична общинска собственост по одобрена нарочна схема за поставяне и по одобрен проект, извън визията, одобрена с Решение №170/27.03.2008 г. на ОбС- Велинград.   Арх.Енев ПЕТНАТА СА ОБОСОБЕНИ КАТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩИ- ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ. ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ/КОНКУРС ОТ отдел ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА 26 МАРТ.
356/31.10.2013г. Разрешава изработването на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на гр.Велинград – кв.Каменица, включващ кадастрален район 504 по плана на гр.Велинград. С плана за регулация да се поставят дворищно – регулационните линии съгласно §8 от ЗУТ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов В процедура – обявено в ДВ
357/31.10.2013г. 1.Разрешава частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VIII- ‘съвет, поща’, VI- 608 и VII-609 и образува нов УПИ Х-1166 ‘Търговия и услуги’ в кв. 48 по плана на гр.Сърница. Заличава улица с О.Т. №№238-2p39, като вместо нея се отваря нова улица, съществуваща на място с О.Т. №№155-238-239. Дворищната регулация се изменя като за сметка на УПИ VIII- ‘съвет, поща’ се образува нов УПИ Х-1166 ‘Търговия и услуги’.  УПИ VI- 608 и VII-609 се разширяват за сметка на унищожената улица и във връзка със съществуващите на място законни сгради. Новообразуваните УПИ са с площи съответно- УПИ У1-608- 708 кв.м., VII-609- 852 кв.м., V1II-’съвет, поща’- 3921 кв.м. и Х -’Търговия и услуги’- 647 кв.м. 2.В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда застроително петно- павилиони до един етаж за УПИ Х-1166 ‘Търговия и услуги’ 3. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Техник Сърница Изготвен проект за ПУП.Предстои отново разглеждане от ОбС, след което ще се изготви заповедта на кмета.
358/31.10.2013г. Потвърждава Решение №347/31.10.2013г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.     Д.Кафеджиева Заведено дело от областен управител.
359/31.10.2013г. Изменя Решение №348/31.10.2013г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област Г.Янев Изменението направено съгласно текста на решението.
360/31.10.2013г. Поправя очевидна фактическа грешка в т.1 на решение №355 от 31.10.2013г., протокол №16 на Общински съвет – Велинград Г.Янев Поправката направена съгласно текста на решението.
361/31.10.2013г. Отлага за следващо заседание разглеждането на финансов отчет на Контрольора за дейността на „МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград към 30.09.2013г.     С.Стриглева Отложено съгласно текста.
362/28.11.2013г. Отлага за следващо заседание разглеждането на Отчет за трето тримесечие на 2013г. на Управителя на „МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград.   Д-р Ташев Отложено съгласно текста на решението.
363/28.11.2013г. Приема Отчетен Доклад за трето тримесечие на 2013г. на Управителя на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.   Й.Петрова Отчета приет.
364/28.11.2013г. Приема Отчет на Контрольора за дейността на  „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за периода 01.01.2013г. – 30.09.2013г.   Й.Петрова Отчета приет.
365/28.11.2013г. І.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2013г., както следва: 1.В част „Продажби” т.1.По чл.35, ал.1, раздел „Имоти във Велинград” с текста: УПИ І-общ., с площ от 444кв.м. в кв.2071 по плана на Велинград, АЧОС №105/1999г. УПИ ХІV-общ., с площ от 322кв.м. в кв.2071 по плана на Велинград, АЧОС №110/1999г. УПИ ХV-общ., с площ от 352кв.м. в кв.2071 по плана на Велинград, АЧОС №111/1999г. 2. В част „Замяна и прекратяване на съсобственост”, т.”е” с текста: Имот пл.№1139 с площ от 124кв.м., попадащ в УПИ ХХХІІІ в кв.53 по плана на гр.Сърница, АЧОС №751/31.10.2013г. 19/139ид.ч. от УПИ ХІ-2854, 2855, целият с площ от 139кв.м. в кв.137 по плана на Велинград, АЧОС №750/18.10.2013г. Имот пл.№78 с площ от 55кв.м., попадащ в УПИ Х-78,53 в кв.11а по плана на с.Долна Дъбева, АЧОС №752/04.11.2013г. Имот пл.№8594 с площ 1 301кв.м., попадащ в УПИ ХХІV-1418, 2991 в кв.101 по плана на гр.Велинград, АЧОС №753/05.11.2013г. /обявено на табло за обяви под №278/07.11.2013г. и на интернет страницата  на Общината на 07.11.2013г./ 3. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на дела на Общината: УПИ ІІ с площ от 322кв.м. в кв.2071 по плана на Велинград, АЧОС №106/1999г. Очаквани приходи, както следва: От продажби по т.1 – около 39 130лв. От продажби по т.2 – около 48 180лв. Общо очаквани приходи: около 87 310лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Програмата допълнена съгласно текста на решението.
366/28.11.2013г. Дава съгласие с така предложените изменения на «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2013г».   П.Кондев Програмата изменена съгласно текста на решението.
367/28.11.2013г. Отлага за следващо заседание изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Общината в търговските дружества. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ст.Кърпачева Отложено съгласно текста на решението.
368/28.11.2013г.     Приема Отчет по изпълнение на План за интеграция на ромите в Община Велинград – 2013г. Приложение: Отчет по изпълнение на План за интеграция на ромите в Община Велинград – 2013г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Стефанова Отчета приет.
369/28.11.2013г. 1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - общински имот, представляващ имот пл. № 8594  ( осем хиляди петстотин деветдесет и четири ) с площ1301 кв. м. ( хиляда триста и един кв. м. ), попадащ в  УПИ № ХХІV ( двадесет и четири – римско ), отреден за имоти пл. № 1418 ( хиляда четиристотин и осемнадесет ) и пл.№ 2991 ( две хиляди деветстотин  деветдесет и едно) – „За бензиностанция и газстанция, търговия и услуги”  в кв. 101 ( сто  и едно ) по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 753 / 05.11.2013  год. на  „БЕЕВ ГРУП” ООД с управител БОНКА АТАНАСОВА БЕЕВА . 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. ноември 2013год. в размер на 35130,00 лв. (тридесет пет хиляди сто и тридесет лв.) без ДДС за заплащане от „БЕЕВ ГРУП ООД” с управител БОНКА АТАНАСОВА БЕЕВА . Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Сключен договор за продажба № 700/18.12.2013год.
370/28.11.2013г. 1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - 19/ 139 ид. ч.  ( деветнадесет върху сто тридесет и девет ид. ч.  ) от УПИ № ХІ ( единадесет – римско ) отреден за имоти  с пл. № 2854 ( две хиляди осемстотин петдесет и четири ) и пл. № 2855 ( две хиляди осемстотин петдесет и пет ) целият с  площ139 кв. м. ( сто тридесет и девет кв.м.) находящ се в кв.137 ( сто тридесет и седем )  по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 750 / 18.10.2013  год. на ИВАН  ВАСИЛЕВ  ПОХЛУПКОВ И ЙОРДАН  БОРИСОВ  ТРИФОНОВ . 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. октомври 2013год. в размер на 855,00 лв. ( осемстотин петдесет и пет лв.) без ДДС за заплащане от ИВАН  ВАСИЛЕВ  ПОХЛУПКОВ И ЙОРДАН  БОРИСОВ  ТРИФОНОВ . Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова Издадена заповед № 1632/10.12.2013год.
371/28.11.2013г. 1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - общински имот, представляващ имот пл. № 1139 ( хиляда сто тридесет и девет ) с площ 124 кв. м. ( сто двадесет и четири  кв. м. ), попадащ в  УПИ № ХХХІІІ ( тридесет и три -римско), отреден за имоти пл. № 1078  ( хиляда седемдесет и осем ) и пл.№ 1139 ( хиляда сто тридесет и девет  ) в кв. 53 ( петдесет и три ) по плана на гр. Сърница , частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 751 / 31.10.2013 год. на  РЕДЖЕП  АХМЕД  МОЛААХМЕД и АЙШЕ  СЮЛЕЙМАН  МОЛААХМЕД  . 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. ноември 2013год. в размер на 744,00 лв. ( седемстотин четиридесет и четири лв.) без ДДС за заплащане от РЕДЖЕП  АХМЕД  МОЛААХМЕД и АЙШЕ  СЮЛЕЙМАН  МОЛААХМЕД .     Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова Сключен договор за продажба №688/13.12.2013год.
372/28.11.2013г. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот -  УПИ № VІІ  (седем-римско )–5-ИВС, квартал 2А ( две А ) с площ806 кв. м. (осемстотин и шест кв. м.) по плана на с. Юндола, община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 746 / 30.09.2013 год. на НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА и ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА. 2.ОДОБРЯВА цена от 20 лв./кв.м. без ДДС за  заплащане от НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА и ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, с.Юндола, общ. Велинград на стойност 16120лв. без  ДДС ( шестнадесет хиляди стои двадесет лева без ДДС ).     Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.     М.Белухова Издадена заповед № 1681/20.12.2013г.
373/28.11.2013г. 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг   на 1 бр.(един  бр.) урегулиран  поземлен  имот по плана на с.Драгиново,общ.Велинград: -          УПИ №V(пет -римско)-общ. с площ 410(четиристотин и десет)кв.м., кв.89 (осемдесет и девет), общинска собственост,съгласно  АЧОС № 747/10.10.2013 год. 2.Одобрява оценката на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м.ноември 2013 год.за продажба чрез публично оповестен конкурс на урегулиран  поземлен  имот УПИ №V(пет-римско)-общ. с площ 410(четиристотин и десет)кв.м., кв.89(осемдесет и девет) по плана на с.Драгиново,общ.Велинград като начална цена в размер на 2870 лв.(две хиляди осемстотин и седемдесет лв.) без ДДС. 3.Избора комисия в състав: ?       Д.Кехайова ?       Ек.Каферинова ?       В.Аврамов ?       Б.Мандраджиев   Резерви: Т.Шейнов и Р.Ходжов   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед за спечелил търга №103/29.01.2014год.
374/28.11.2013г.   1.Учредява възмездно отстъпено право на строеж за трафопост с площ 6(шест) кв.м. в УПИ№ІХ(девет-римско)-общ.,целият с площ 64 (шестдесет и четири )кв.м. в кв. 89(осемдесет и девет) по плана на с.Драгиново,община Велинград . 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за учредяване на отстъпено право на строеж за трафопост с площ 6(шест) кв.м в УПИ№ІХ(девет-римско)-общ.,целият с площ 64 (шестдесет и четири )кв.м. в кв. 89(осемдесет и девет) по плана на с.Драгиново,община Велинград, възмездно, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№748/10.10.2013год. в размер на 36лв.(тридесет и шест лв.) без ДДС за заплащане от„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, КЕЦ-Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед №28/09.01.2014 год. и сключен договор №27/04.02.2014год.
375/28.11.2013г. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот -  имот пл. № 6342 ( шест хиляди триста четиридесет и две ) от УПИ № І  ( едно-римско )–„За паркинг и услуги” -8527 ( осем хиляди петстотин двадесет и седем ), квартал 397 ( триста деветдесет и седем ) с площ180 кв. м. ( сто и осемдесет  кв. м. ) по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 600 / 06.06.2011 год. на „КЛЕПТУЗА  ЛИМИТИД”  ЕООД , ЕИК ….. с едноличен собственик  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАДИНОВ. 2.ОДОБРЯВА оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от „КЛЕПТУЗА  ЛИМИТИД”  ЕООД , ЕИК ….. с едноличен собственик  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАДИНОВ   – гр. Велинград на стойност 13500,00 лв. с ДДС ( тринадесет хиляди и петстотин  лв. с ДДС ). Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Сключен договор № 710/27.12.2014год.
376/28.11.2013г. Дава съгласие за корекция на договор за отстъпено право на строеж от 01.04.1982г. между ОбНС – Велинград и Стефан Ивов Шондров, идентичен със Сюлейман Ибрахим Сунай, съгласно удостоверение за идентичност на лице с различни имена №419/08.06.2009г. от Кмета на кметство с.Света Петка, поради безвиновните му действия.   Г.Янев Сключен Анекс към договора през м. януари 2014  г.
377/28.11.2013г. Предоставя в собственост на Костадин Давидов Цинев, съгласно решение №353/18.07.2013г. на Пазарджишки Окръжен съд, следния недвижим имот: земеделски имот с пл.№170003, с площ от 5,656дка, с НТП „Ливада”, в м.”Орлино” в землището на гр.Сърница. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Шаламанов Изпълнено.Заличено като общинска собственост.
378/28.11.2013г.                                 Предоставя като обезщетение срещу част от урегулиран имот, целия с площ от 1 500кв.м., от който 641 кв.м. са възстановени, а 859кв.м. са застроени, в м.”при баните” в землището на Велинград на наследниците на Исмаил Ибраимов Дидров, съгласно чл.10б, ал.2 от ЗСПЗЗ, следния свой собствен недвижим имот: земеделски имот с пл.№078029, с площ от 1,405дка, с НТП „естествена ливада”, в м.”Калище” в землището на Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Шаламанов Изпълнено.Обезщете-нието реализирано.
379/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода №0004/28.10.2012г. от водоизточник „Сондаж №4 „Власа”” на находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите издадено на „Голден Груп” ООД – Велинград с ЕИК №112656472 с управител Иван Зл.Златанов в частта „Параметри на разрешителното за водовземане” като измененията са както следва: 1.1.Буква „а” се изменя както следва: „до 3,00л./сек. сезонно за периода от 16 декември до 28 февруари за 75 календарни дни годишно.” 1.2.Буква „в” се изменя както следва: „Общо:19 569,6куб.м. за година.” 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.                 Г.Янев М. Полежански. Изпълнено. Издадено е решение за изменение на разрешителното. Решението е влезнало в сила.
380/28.11.2013г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „Роботика” ООД – Велинград с ЕИК №112008597 с дължина на водопровода в общинска земя 153м. /сто петдесет и три м./ в улична регулация и общински УПИ с диаметър на водопровода 108,3 /сто и осем цяло и три десети/мм от стомана и площ на сервитута 108,37 /сто и осем цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 542,00лв. /петстотин четиридесет и два лв./ без ДДС. 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.                 М.Полежански Изпълнява се. Пусната е заповед за плащане на сервитута и таксите. Платени са таксите.Не е платен сервитута.
381/28.11.2013г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” – Велинград с БУЛСТАТ №000694293 с дължина на водопровода в общинска земя 100,00м. /сто м./ в улична регулация с диаметър на водопровода 100,00 /сто/мм от чугун и площ на сервитута 70,00 /седемдесет/ кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 350,00лв. /триста и петдесет лв./ без ДДС. 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Полежански Изпълнено. Сключен е договор за сервитута.
382/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за водопренос/водоподаване по съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа” – Оранжерии на „Булгарцвет-Велинград” ООД в кв.Лъджене на разрешеното с Разрешително за водовземане на минерална вода №0013/26.08.2013г. на Кмета на Община Велинград количество минерална вода на „РОЗЕТЛИВ-92”ООД – гр.Велинград с ЕИК №200246491. Таксата за водопренос/водоподаване е съгласно действащата тарифа. Срокът на правото на водопренос/водоподаване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Кмета на Община Велинград. 2.Дава съгласие за учредяване на възмездно, срочно право –сервитут на нов водопровод за минерална вода на „РОЗЕТЛИВ-92”–гр.Велинград с ЕИК №200246491 от съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа” – Оранжериите на „Булгарцвет-Велинград” ООД в кв.Лъджене” по улица „Асен Златарев” представляваща имоти пл.9720 /девет хиляди седемстотин и двадесет/ до УПИ №VІІІ /осем-римско/-2001 /две хиляди и едно/ в  кв.231 /двеста тридесет и едно/ по плана на гр.Велинград за обект „Къща за гости” на разрешеното с Разрешително за водоползване на минерална вода №0013/26.08.2013г. от Кмета на Община Велинград количество минерална вода с дължина на водопровода 4/четири/м. и диаметър на водопровода Ф=32х3,5мм от PPR. Срокът на правото на водопрокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешителното за водовземане от минерална вода издадено от Кмета на Община Велинград – 23.09.2023г. 3.Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет. 4.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.     М.Полежански Изпълнява се. Одобрена е оценката на сервитута от ОбС. Сключен е договор № 24.03.2014г. за водо-пренос.
383/28.11.2013г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „АКВА ВИВА СПА” ООД – Велинград с ЕИК -112607126 с дължина на водопровода в общинска земя 3,00м./три м./ в улична регулация с диаметър на водопровода 50,00 /петдесет/мм от PPR и площ на сервитута 2,00 /два/ кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 10,00лв. /десет лв./ без ДДС. 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.       М.Полежански Изпълнено. Сключен е Договора за сервитута.
384/28.11.2013г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „БАЛНЕА РИЗОРТС” АД – София с ЕИК 109603260 с дължина на водопровода в общинска земя 4320,00м /четири хиляди триста и двадесет м./ в улична регулация и общински УПИ с диаметър на водопровода 78,00 /седемдесет и осем/ мм. от PPR и площ на сервитута 2929,00 /две хиляди деветстотин двадесет и девет/ кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 14645,00лв. /четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС. 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.     М.Полежански Изпълнено. Сключен е договора за сервитута.
385/28.11.2013г. Дава съгласието си, след получаване на съответното разрешение от компетентните органи за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен електропровод през общински имот №065040 по КВС на гр.Велинград, Община Велинград /за присъединяване към съществуващата мрежа на инвестиционно намерение – „За автокъща и обществени услуги” в ПИ №066125, местност „Голяма мътница” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Задължава  Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.   Арх.Енев  В ПРОЦЕДУРА ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ТРАСЕ СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ ОТ КАТ И ИАП-ПАЗАРДЖИК НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПЪТ ІІ-клас –НАЦИОНАЛНА ПЪТНА МРЕЖА
386/28.11.2013г.                 1.Разрешава изготвянето на ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 20КV за присъединяване от съществуващ трафопост – ТП „Детелина Христоскова” в ПИ 065056 до определеното място за поставяне на нов трафопост в ПИ 066125, местност „Голяма мътница”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград. 2.Дава съгласие относно: Трасе на нова подземна кабелна линия 20 КV. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.     И.Николов В процедура по изпълнение.
387/28.11.2013г. Разрешава изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод за присъединяване на инвестиционно намерение: „Производство на електроенергия, търговия и услуги” в ПИ №061044, местност „Кутлата” по КВС на гр.Сърница, Община Велинград към съществуващата водопроводна мрежа на гр.Сърница. Трасето преминава през сервитута на път ІІІ клас Велинград – Сърница и улица „Свобода” в гр.Сърница, Община Велинград. Общата му дължина е 1268м. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.       Техник Сърница В процедура по изпълнение.
388/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на, с..Всемирци, кметство Света Петка, одобрен със Заповед 395/09.07.1987г. на ИК на ОбНС, като поправката касае: попълването на нов имот пл.№219, образуван за сметка на част от общински имот без пл.№, който имот се явява придаваема се част към УПИ №ІV-16 в кв.6 по плана на с.Всемирци, Община Велинград. 2.Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /попълването на нов имот пл.№219, образуван за сметка на част от общински имот без пл.№, който имот се явява придаваема се част към УПИ №ІV-16 в кв.6 по плана на с.Всемирци, Община Велинград/, в ден и час  – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с.Всемирци, кметство Света Петка. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена е Заповед № 1654/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград. Заповедта е влязла в сила.
389/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на с.Света Петка, одобрен със Заповед №1198/24.11.1989г. на ИК на ОбНС, като поправката касае: попълването на верните имотни граници на имот пл.№311, засягащи и границите на имоти пл.№311, 270, 307 и 308 в кв.21 по плана на с.Света Петка. 2.Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /попълването на нов имот пл.№311, в ден и час – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с.Света Петка. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена е Заповед № 1653/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград. Заповедта е влязла в сила.
390/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за допълване на одобрения кадастрален план на с.Долна Дъбева, одобрен със Заповед №552/04.06.1984г. на ИК на ОНС, като допълването касае: попълването на нов имот пл.№79-общински, с площ от 643кв.м., образуван в границите на УПИ №ХІІ-общ. в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, както и попълването на построената в имота двуетажна жилищна сграда. 2.Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№79, кв.9 по плана на с.Долна Дъбева/, в ден и час – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена е Заповед № 1652/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград. Заповедта е влязла в сила.
391/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на с.Света Петка, одобрен със Заповед №1198/24.11.1989г. на ИК на ОбНС, като поправката касае: попълването на верните имотни граници на имот пл.№96, засягащи и границите на общински имоти без пл.№ в кв.9 по плана на с.Света Петка. 2.Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /попълването на нов имот пл.№96 в кв.№9/, в ден и час – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с.Света Петка. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена е Заповед № 1651/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград. Заповедта е влязла в сила.
392/28.11.2013г. 1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай на УПИ №ІІІ-общ. в кв.419 по плана на гр.Велинград/ за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ №ІІІ-общ. в кв.419 по плана на гр.Велинград, като за сметка на същия се образуват два нови УПИ №ІІІ-общ. с площ от 226кв.м. и УПИ №ХІ-общ. с площ от 226кв.м. в същия квартал. С проекта не се променя уличната регулация. Устройствената зона  е за „Жилищно строителство”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде Заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева Издадена е Заповед № 1635/10.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград. Заповедта е влязла в сила.    
393/28.11.2013г.                 1.Дава съгласие, относно подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот №ХХІ-5849 в квартал №30 по действащия план на гр.Велинград, като за негова сметка се образуват два нови УПИ №ХХІ-5849 и №ХХVІ-5849 по изградената на място вътрешна ограда, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение. С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда изменение на уличната регулация, като се връща уличната регулация по обезсиления план на гр.Велинград от 1983г. Средната ширина до осовата линия с ос.т.№1600 – №1599 пред парцела става 6,00м., съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде Заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов В процедура на изпълнение
394/28.11.2013г.                 1.Одобрява ПУП – Схеми трасе /парцеларен пан за трасе/ прокарани през общински път – имот №293102 за електрозахранване и водоснабдяване от собствен водоизточник на ПИ №293049 /собственост на Додников/, местност „Дренков дол”, землище с.Драгиново. 2.Дава съгласие за право на прокарване, полагане и учредяване на сервитут по смисъла на чл.193 от ЗУТ в общински полски път – имот №293102. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Г.Христозов Изменено с решение №423/18.12.2013г.
395/28.11.2013г. 1.Дава съгласието и разрешава изработване на ПУП – план за застрояване в имот №000199, в.”Милеви скали”, землище с.Драгиново, т.е.изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – Базова станция  PAZ0023.А на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев В ПРОЦЕДУРА ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП.
396/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за право на преминаване /прокопаване, полагане/ и учредяване на сервитут на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода по трасе: в общински полски пътища – поз.имот №298107, поз.имот №298108, поз.имот №298084, поз.имот №298083 – общински път ІV.клас – във връзка с изготвения /по Решение №324 от 26.09.2013г. на ОбС – Велинград/ Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода от каптаж №1 в ПИ №298035, при ПИ №298107, през ПИ №298108, приз ПИ №298084, през ПИ №298083 до ПИ №341084, местност „Мариница-Оранжериите”, с.Драгиново, Община Велинград. /Приложение №1/. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   М.Полежански В процедура по изпълнение.На етап изготвяне на ПУП на трасето за водопровод.
397/28.11.2013г. 1.Дава съгласие относно подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот №І-7340 в квартал №10а по действащия план на гр.Велинград, като за негова сметка се образува нова улица-тупик с ос.т.№1302а-1302в с ширина 10м. съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов В процедура на изпълнение
398/28.11.2013г. 1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за попълване на кадастралния план с нови общински имоти пл.№8707 и №9708, образувани за сметка на имот пл.№2653, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж.В.Бучков. 2.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на Отдел „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№2653, ул.”Пушкин” №43/ в ден и час – определен от служител на отдел КРЗП – /водещ съответната преписка/. При съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр.Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов Издадена е Заповед № 1655/10.12.2013г. на Кмета на Община Велинград. Заповедта е влязла в сила.
399/28.11.2013г.                 Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно ПУП за изменение на регулацията на УПИ №VІІІ – спортна площадка и №ІХ-25 и образуване на нов УПИ №VІІІ-озеленяване в кв.5 по плана на с.Кандови, км.Пашови, Община Велинград, като същевременно границите на УПИ се поставят в съответствие с имотните граници. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов Изпълнено.Издадена заповед.
400/28.11.2013г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно изработване на проект за ЧИПРЗ на УПИ №І – „Търговия и услуги” /общински/ в кв.22 по плана на с.Побит камък, Община Велинград. С което се иска изработване и одобряване на проект за ЧИПРЗ на УПИ №І – „Търговия и услуги”, кв.22.  С проекта за ЧИПР уличната регулация се променя, съобразно измерения на място бордюр, като от изток става 2,0м., от северозапад 1,5м. и от юг се запазва съответно на 1,5м. и 2,0м. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ І – „Търговия и услуги”, се образуват три нови УПИ І – „За ИЖС, „търговия и услуги”, УПИ ІІ – „За ИЖС, търговия и услуги” и УПИ ІІІ – „За ИЖС, търговия и услуги”. С проекта за ЧИПЗ се предвижда застроително петно до три етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имот. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Изготвен е ПУП и е в процедура на одобряване.
401/28.11.2013г. 1.Изменя Решение №302/26.09.2013г. като дава съгласие за сключване на договор за извършване на услугата „водоподаване” от „ВКТВ” ЕООД на „Делектра” ЕООД гр.София, Община Столична, обл.София с ЕИК 130495202 по общинския водопровод за питейна вода „Дюкера” при условие, че водата напускаща МВЕЦ „Дюкера”, МВЕЦ „Пещерата” и МВЕЦ „Лепеница” няма да бъда замърсена от МВЕЦ-овете. 2.Съгласува такса за водоподаване по общинския водопровод от 1,50лв. /един лев и петдесет стотинки/ за 1000 /хиляда/ куб.м.вода. 3.Срокът на договора да бъде еднакъв със срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №01440022/30.07.2013г. – 20.01.2021г. 4.Изпълнението на решението се възлага на Управителя на „ВКТВ” ЕООД – Велинград. М.Полежански Изменението на правено съгласно текста на решението.
402/28.11.2013г. Ликвидира съсобствеността чрез продажба на: -Общински имот пл.№1098 /хиляда деветдесет и осем/ с площ 68кв.м. /шестдесет и осем кв.м./ попадащ в УПИ №ІІІ /три-римско/-образуван от имоти пл.№410 /четиристотин и десет/, пл.№1098 /хиляда деветдесет и осем/ в кв.34 /тридесет и четири/ по регулационния план на с.Драгиново, Община Велинград. Имота е определен за „ЖС, търговия и услуги”, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №739/27.08.2013г. на Личо Каменов Чаушов и Мануш Цанков Чаушов. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик по оценителен протокол от м.септември 2013г. в размер на 510,00лв. /петстотин и десет лева/ без ДДС за заплащане от Личо Каменов Чаушов и Мануш Цанков Чаушов. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Сключен договор за продажба №701/18.12.2013год.
403/28.11.2013г. Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Велинград в качеството си на съсед на горепосочения имот за узаконяването на две селскостопански сгради построени в ПИ №168037 на границите на общински имоти 168036, 168038 и 001163 в местността „Бучемиша”, земище Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев ИЗПЪЛНЕНО. УЗАКОНЕНИ СА СГРАДИТЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЕТО
404/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за отдаване под наем на помещение с площ от 105кв.м. /бивша дискотека/, находящо се на първия етаж от  триетажна масивна сграда, застроена на 215кв.м., построена в УПИ ІХ-младежки дом в кв.10 по плана на с.Света Петка, целия с площ от 600кв.м. чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 2,11лв./кв.м. 2.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?       Д.Кехайова ?       Ек.Каферинова ?       В.Аврамов ?       Б.Мандраджиев Резерви: Т.Шейнов и Р.Ходжов Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Прието ново решение за провеждане на конкурс, а не на явен търг.
405/09.12.2013г. 1.Одобрява Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр.Велинград  включително: 2. ПУП-ПРЗ и РУП-4 бр. 3. Допълнителна информация и нанесени корекции по ИПГВР на гр.Велинград 4.Декларация за липса на двойно финансиране 5.Декларация за предоставени ПУП Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Изпълнено.Проекта за Интегрирания план е приключен.
406/18.12.2013г.             Приема Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2014г. Приложение: Програма.   Ръководители на звена Програмата приета и се изпълнява от ръководителите на звена.
40718.12.2013г. Определя  промилите  за такса  битови отпадъци на Община Велинград за 2014г. С.Шулев Промилите определени съгласно текста на решението.
408/18.12.2013г.     Чл.6, ал.4 /нов Д.В. бр.101 от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.8, ал.4/ – В случаите когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на Общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи. Било: Чл.14, ал. 4 – Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове пропорционално в промили върху по – високата  от отчетната стойност и данъчната оценка на имотите на предприятията, респективно данъчната оценка на имотите на гражданите.   Става: Чл.14, ал.4 /Д.В. бр.101 от 2013г. в сила от 01.01.2015г. чл.67,ал. 2 от ЗМДТ/ – Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.   Било: Чл.18, ал. 4 – Таксата не се събира, когато Общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.16 от наредбата.   Става: Чл.18, ал.4 / Д.В. бр.101 от 2013г. в сила от 01.01.2014г.чл.71 от ЗМДТ/ – Не се събира такса за :
  1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Общината или ако имота не се използва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.
  2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от Общината.
  3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоражения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.
Чл. 18, ал.5 от Наредбата – отпада Чл.18, ал.6 от Наредбата става чл.18, ал.5   Чл.19, ал.1 /нов Д.В. бр.101от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.71а от ЗМДТ/- Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.  
С.Шулев Изменението направено съгласно текста.
409/18.12.2013г.             Прави следните корекции в Наредба по чл. 1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община – Велинград.   Чл. 7, ал.4 нов /НОВ Д.В.бр.61 от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.10, ал.4 от ЗМДТ/ – не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.   Чл.22, ал.1  нов /нов Д.В. 101от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.51 от ЗМДТ/ – Службите по вписванията в 7 – дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7 – дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства, като за регистрираните превозни средства задължително предоставят информация за екологичната категория, когато такава е налична. /2/ Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.   Било: Чл.45, ал.1 – за превозните средства с мощност на двигателя до 74kw включително снабдени с действащи катализаторни устройства данъкът се заплаща с 50% намаление ал.2 – за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с „екодвигатели”, съответстващи на стандартите Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5 данъкът се заплаща с 50% намаление.                   Става: Чл.45, ал.1/д.в. бр.101 от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.59, ал.1от ЗМДТ/   – за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw включително снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5 и Евро 6 и  EEV определеният данък за съответната година се заплаща с намаление от 20% по решение на |Общинския съвет.                  ал.2 – за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, с двигатели, съответстващи на екологични категории Евро3 и Евро 4,  данъкът се заплаща с 40% намаление, а за Евро5 и Евро 6 и EEV – с 50% намаление. ал.4 нова /ДВ бр.101 от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.59, ал.2 от ЗМДТ/ – за превозните средства с мощност на двигателя до 74 KW включително и съответстващи на екологични категории Евро 3 и Евро 4 данъкът се заплаща с 50% намаление, а за съответстващите на  Евро 5 и Евро 6 – с 60% намаление от определеният данък. ал. 5 нова   /ДВ бр.101 от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.59, ал.5 от ЗМДТ/  -  екологичните категории Евро 3,4,5,6 и EEV се удостоверяват чрез предоставяне на документ от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.          Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   С.Шулев Корекциите направени съгласно текста на решението.
410/18.12.2013г. Приема Отчета за третото тримесечие на 2013г. на Упратвителя на МБАЛ-Велинград ЕООД-Велинград Й.Петрова Отчета приет.
411/18.12.2013г. Приема Финансов отчет на Контрольора за дейността на  ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД  гр Велинград към 30.09.2013г. изготвен на база отчетни данни.   Й.Петрова Отчета приет.
412/18.12.2013г.                 Дейностите по Проект ‘Подобряване на туристическата информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито’  и съответното заявление за кандидатстване по мярка 313 – ‘Насърчаване на туристическите дейности’ по изпълнение на стратегията за местно развитие на територията на общини Белово, Септември, Велинград към Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2007-2013. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Д.Салкина Дейностите по проекта отговарят на приоритетите Общинския план за развитие.
413/18.12.2013г. 1.Предоставя за управление на Кметство Сърница специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д. 2. Задължава        Кмета на Сърница да сключи договор за съвместно ползване с управителя на ‘МБАЛ- Велинград’ дружество със 100% общинско участие, на специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д 3.Договорът по т.2 да бъде сключен до 31.12.2013 и да бъде със срок от 10 /десет/ години. Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград   Г.Янев Няма сключен договор. Очаква се регистрация на автомобила.
414/18.12.2013г. Прави следните промение в текста на Решение №281/ 26.09.2013г. на ОбС-Велинград 1.Променя името на представляващия като името е Мирослав Николов и отпада абривеатурата ‘вр.и.д.’. 2. В т. 1 от решението в края на текста отпада изречението ‘Срок на предявяване за плащане – 19.02.2015г.’ Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Салкина Промените направени съгласно текста на решението.
415/18.12.2013г. Отлага за м. януари2014 г. разглеждането на  Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград за2014 г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Отложено съгласно текста на решението.
416/18.12.2013г. Дава съгласие за удължаване срока на договора на Общински имот, а именно: петно /земя/  №3 с площ от 20   /двадесет/  кв.м., находящо се в УПИ IV- ‘За озеленяване’  в кв.142 по плана на гр. Велинград– публична общинска собственост, АПОС №325/10.022003 год., с още 5 / пет / години, считано от датата на изтичане на действащия договор. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев Изпълнено.Сключен анекс.
417/18.12.2013г. Одобрява извършената от правоспособен оценител Марина Димитрова Аврамова експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на  правото на пристрояване към съществуваща сграда в УПИ ІV-14-общ. в кв.4 по плана на с. Св. Петка. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Оценката одобрена.
418/18.12.2013г. Определя нов тригодишен срок за завършване на законно започнат строеж по законно учредено правно на строеж на Николай Борисов Пашов.   Г.Янев Изпълнено съгласно текста на решението.
419/18.12.2013г. 1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Родопско настоятелство за родолюбие” на следния свой недвижим имот: стая №8 с площ от 15 кв.м., находяща се на ІІ-ри етаж в старата сграда на Общината с административен адрес: бул. Хан Аспарух №54 за срок от 5 (пет) години от датата на подписване на Приемно- предавателен протокол. 2. Определя месечна наемна вноска от 2,95 лв/кв.м. без ДДС, съгласно действаща- та Тарифа за минимални базисни цени. Размерът на месечната наемна вноска е 44,25 лв. без ДДС и 53,10 лв. с ДДС Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Б.Чинков Изпълнено.Сключен договор.
420/18.12.2013г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за  частично изменение на плана за застрояване за УПИ ХІХ- 7178- „За хотел, ресторант,плувен басейн и атракционни заведения”  в квартал 229 по плана на гр.Велинград, като в същия  се  предвижда ново  застрояване  до четири етажа с височина до12 м , плътност на застрояване -70%, Кинт. – 1,5 , мин.озел.площ-30%  и като се спазят всички нормативни отстояния от  съседните урегулирани поземлени имоти и съгласно червените линии, щрихи и цифри в скицата –проект . Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев ОДОБРЕН ПУП СЪС ЗАПОВЕД №155 /11.02.2014Г НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ВЛЯЗЛА В СИЛА
421/18.12.2013г. 1. Разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ уличната регулация, попадаща в квартали № 551, № 552, и № 553 по действащия план на гр. Велинград с цел определяне на административни адреси на урегулираните поземлени имоти. Изменението сe състои в образуване на нова осова мрежа на улици № 9582, 9583, 9567, 9568, 9569, 9571, 9570 и 9572 с ос.т. № 1522 – № 1522ж; № 1363 – № 1363т и № 1559а – № 1559д, попадаща в квартали № 551, № 552, и № 553 по действащия план на гр. Велинград. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.   Д.Папаркова В процедура на изпълнение
422/18.12.2013г.    1.Не разрешава замяна на земеделски имот с пл. №063064, м.’ Казаков въбел’, площ 1.353 дка, VII категория, собственост на Ботьо Костадинов Наков с общински зем.имот- полска култура  пл. №148006, м.’Марина ливада’, площ 1.367 дка, IX категория по КВС за землището на гр.Велинград   Н.Шаламанов Не разрешава замяната съгласно текста на решението.
423/18.12.2013г. 1. Изменя Решение  №394/28.11.2013Г И.Николов Измението направено съгласно текста на решението.
424/18.12.2013г. 1.Не възразява  по издадена  Заповед № 1539/25.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград,с която е е одобрил Решение № 1 на техническата служба към община Велинград, взето с Протокол № 1/21.11.2013 г. за определяне на свободната и на застроената площ за имот с площ 519 кв.м. № 520001 в местността „При водата”, в землището на с. Света Петка. 2.Задължава Кмета на Община Велинград по продължи процедурата по чл. 13 а от ППЗСПЗЗ     Д.Кафеджиева Издадено е удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ.
425/18.12.2013г. 1.Не възразява по издадено  Решение № 1, взето с Протокол № 008-04-1841/21.11.2013 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ,с с която е извършена оценка на имотите, предвидени за отчуждаване по влязъл в сила регулационен  план и попадащи в улица  с ос.т. 8-18 по плана на с. Всемирци, кв. Далова, одобрен със Заповед № 395/09.07.1987 г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да продължи процедурата   Д.Кафеджиева Решението на Комисията по чл. 210 от ЗУТ  е обжалвано в Административен съд
426/18.12.2013г. Дава съгласие за изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ІІІ-172 в кв. 5 по плана на квартал Далова, с.Всемирци,общ. Велинград, така, че вътрешните регулационни граници между УПИ № ІІІ-172, ІІ-Детско заведение, № ХІІІ-общ., ІV-173 и № ХІV-общ. да бъдат поставени в съответствие с одобрената със Заповед № 541/24.04.2013 г.  имотна граница на имот пл. № 211 в кв.№ 5, по плана на квартал Далова, с.Всемирци, общ.Велинград. УПИ № ІІІ се преотрежда за имот пл. № 211. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Кафеджиева Издадена е заповед № 67/20.01.2014 г. на Кмета на Община Велинград. Заповедта е влязла в сила.
427/18.12.2013г. Отлага за следващо заседание разглеждането на изменение на Подробния Устройствен план в частта Застрояване на част от кв.10 на с. Света Петка, община Велинград. Новообразувания УПИ XIII-390- общинска собственост, с отреждане ‘За търговия и услуги’- с площ 126 кв.м, като определя режим на свободно застрояване при спазено отстояние 3/три/ метра от регулационната линияна новообразуваният УПИ VI-66, 389, 391 ‘Ресторант, търговия и услуги’- общинска собственост, определя етажност на 1-2 (<7)- при КИНТ.=1,2; Кпл.=75%; Озеленяване= 25%- съгласно приложената скица- проект с червен цвят- Приложение №2.   И.Николов Отложено съгласно текста на решението.  
428189.12.2013г. Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Зелиха Реджеп Юсеин с ЕГН 9907093473 с постоянен адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. „Чепинец” №2 и настоящ адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. „Чепинец” №2 Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ст.Кърпачева Преписката връчена на заинтересованата страна.
429/18.12.2013г. Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Джемал Реджеп Юсеин с ЕГН 0646113469 с постоянен адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. „Чепинец” №2 и настоящ адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. „Чепинец” №2 Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ст.Кърпачева Преписката връчена на заинтересованата страна.
430/18.12.2013г. Изменя и допълва Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Общината в търговските дружества Г.Янев Изменението направено съгласно текста на решението.
431/18.12.2013г. Изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г.   П.Кондев Изменението направено съгласно текста на решението.
432/18.12.2013г. 1.Дава съгласие, /в качеството си на съсед и като орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай поради факта, че улицата, на която е ситуирана новата застройка и с която граничи УПИ № ХІІ-7079 е с ширина8 м. и поради обстоятелството, че през улицата, терена е отреден за парк. / за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за застрояване, засягащ УПИ № ХІІ-7079 в кв. 414А по плана на гр. Велинград, като за същия допълни предназначението с ново, а именно ‘За жилищно и обществено строителство, спа, търговия и услуги’  се предвиди ново застроително петно-свързано застрояване – покриване на калкана на сградата на съседния УПИ № І-7023, като обособеното ново застроително петно в  УПИ № ХІІ-7079 в кв. 414А по плана на гр. Велинград бъде със следните параметри: максимална височина на стрехата-12м.; максимална плътност на застрояване-70%, Кинт-1,5, озеленена площ-30%.. 2. Задължава Кмета на община Велинград да издаде Заповед за одобряване   Арх.Енев Заповед №65/20.01.2014г  на кмета на община Велинград за одобряване на ПУП-а
433/18.12.2013г. Дейностите по проект ‘Традиции и местни обичаи- вчера, днес и утре’ и съответното заявление за кандидатстване по мярка 323 ‘Опазване и подобряване на селското наследство’ по изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общини Белово, Септември, Велинград към Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. отговарят на  приоритетите на ОПР на Община Велинград за периода 2007-2013г.   Д.Салкина Решението изпълнено съгласно текста.
       

 

 

 

В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА

   
327/08.08.2012г. 1.Дава съгласие за стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на общински имот – частна общинска собственост: килимарски цех, находящ се в с.Света Петка, УПИ І-347 в кв.25а по плана на с.Света Петка. Точната площ на сградите и дворното място ще се уточнят с възложеното геодезическо заснемане. 2.Началната месечна наемна цена за обекта е 1,49лв./кв.м. за сгради и 1,60лв./кв.м. за земя. 3.Избира комисия от общински съветници, в състав: ?       Костадин Шулев ?       Бельо Мандраджиев ?       Тодор Шейнов ?       Екатерина Каферинова Резерви: Тодор Ушев и Йордан Аршинков 4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури.

Й.Петрова Предстои обявяване на конкурса.
408/30.10.2012г. Дава съгласие за изместване на част от съществуваща въздушна линия НН 380 V в подземна кабелна линия НН 380 V през УПИ №V-общ., кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Енев В процедура.Дадена виза за изместване.Предстои издаване на разрешение СЛЕД УТОЧНЯВАНЕ ЗАПЛАЩАНЕ ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕВН, ТЪЙ КАТО ДКЕВР Е ОТКАЗАЛ ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО
416/29.11.2012г. 1.Общински съвет – Велинград ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Паркинги и гаражи” ООД – Иван Атанасов Иванов да представи в Общински съвет – Велинград и Община Велинград в 14  /четиринадесет/ – дневен срок от връчване на настоящето решение на Общински съвет – Велинград заверени копия на следните документи: Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 20.11.2000г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 01.11.2001г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 10.01.2005г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 15.08.2006г. 2.При неизпълнение на задължението от страна на управителя и непредставяне на посочените в т.1 документи, упълномощава Кмета на Община Велинград да сезира Окръжна прокуратура – Пазарджик, както и да заведе искова молба за прекратяване участието на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД.

В.Десподски В процедура.Част от документите са представени от управителя на „Паркинги и гаражи”ООД. Очаква се представянето на още един от документите.
417/29.11.2012г. 1. Дава съгласие да се отправи покана до съдружниците в „СВЕЖИНА” ООД за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград като заплатят сумата по оценка изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, представляваща стойността на дружествения дял на Общината. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да предприеме необходимите действия по изготвянето на оценката и внасянето й за одобрение от Общински съвет – Велинград. 3.Упълномощава представителя на община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД – Реджеп Ходжов /общински съветник/ да изпълни законовите процедури по т.1 в срок определен от ОбС след влизане в сила на настоящото решение. 4. При непостигане на съгласие между съдружниците за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД, дава съгласие да се заведе искова молба от името на Община Велинград против „СВЕЖИНА” ООД, на основание чл.155, т.1 от Търговския закон за прекратяване на търговското дружество.

Вл.Десподски Й.Петрова Г.Янев В процедура.Оценката направена и одобрена от  ОбС. Изпратени покани до съдружниците за изкупуване на дружествения дял на общината. Единият от съсобствениците е в чужбина.
79/23.02.12г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект /помещение/ със застроена площ 80кв.м. /осемдесет/, находящ се в партерния етаж на три етажна масивна железо-бетонна сграда, УПИ ХІХ, кв.1131, по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, частна общинска собственост /АЧОС №436/31.03.2009г./ 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 359,20лв. без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.При приемане на новите базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград – да се четат новите. 4.Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?       Костадин Шулев ?       Александър Гагов ?       Дияна Кехайова ?       Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова   Й.Петрова Г.Янев Уточняват се взаимоотношенията със съсобствениците.
98/23.02.12г. 1.Задължава Кмета на Община Велинград да открие процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет години, на обект „Най клуб” /Дискотека „Пикадили”/, съставляващ втори етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728 в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, с начална цена съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград           да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, в срок един месец след влизане в сила на решението. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга, следните общински съветници: ?       Костадин Шулев ?       Александър Гагов ?       Дияна Кехайова ?       Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова 4. Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс.   Г.Янев Изпълнена заповед за изземване.
33/31.01.2013г. 1.Одобрява пазарна цена на УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м. ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода, находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград в размер на 47 000 лв.(четиридесет и седем хиляди лева) без ДДС. 2.Да се извърши възмездно прехвърляне на собствеността чрез покупко-продажба на енергиен обект – УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода ,находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост съгласно АЧОС №686/26.10.2012г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД на стойност, одобрена в т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова С писмо наш вх.№ 028-01-403/12.04.2013г. „ЕВН България ЕРР”ЕАД ни уведомява ,че не е постигнато съгласие по предложената от ОбС-Велинград цена и има изпратено писмо с искане до ДКЕВР за определяне на независим оценител съгл. пар. 4,ал.3 от ПЗР на ЗЕ.
82/28.03.2013г. 1.Разрешава удължаване на договор за наем №144/07.05.2008 година за срок от 5 /пет/ години, считано от 18.03.2013 год. за 13 броя петна, върху които са монтирани 13 броя шкафове, захранващи телевизионна кабелна мрежа. 2.Определя месечна наемна цена за горепосочените петна увеличена с 60%, съгласно местоположението на петната по т.1 и таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.Преди сключване на Анекс към Договора за наем, да се изгради безплатен интернет в училищата и  детските градини в гр.Велинград  и Община Велинград. 4.При сключване на Анекс към Договора за наем да залегне и изгарждане на система за видеонаблюдение на гр.Велинград в срок до 1 година. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Б.Чинков Има ново решение от м.януари 2013г..
115/25.04.2013г. 1.Дава съгласие за обявяване на архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на съществуващите сгради, и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното градско пространство, включващо двете езера на Клептуза, /без парка/ и прилежащата им територия, включително и двата моста осигуряващи достъпа до тях. Конкурсът трябва да има за цел да определи предназначението на територията, разположението на елементите на градското обзавеждане, осветлението, както и архитектурния облик на съществуващите сгради. С този конкурс трябва да бъдат определени начина и режимите на застрояване на територията. 2.Краен срок  за представяне на идейните проекти – 30 септември 2013г. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?       Т.Пачалов ?       К.Шулев ?       Б.Мандраджиев ?       А.Мареков ?       Я.Денизов ?       Й.Аршинков ?       Р.Ходжов ?       С.Хисар ?       Ал.Гагов ?       Т.Шейнов ?       Зл.Златанов ?       Т.Ушев ?       Ек.Каферинова Резервни членове: Ис.Моллов и Г.Николов 4.Като членове на комисията да бъдат включени  и представители на гражданското общество и НПО, но не повече от 10 представители, избрани чрез жребий.   Арх.Енев Подготвени заповеди за комисии.Обявена  процедура за избор на идеен проект .
116/25.04.2013г. Определя награден фонд от 10хил.лв. за обявяване на архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на съществуващите сгради, и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното градско пространство, включващо двете езера на Клептуза, /без парка/ и прилежащата им територия, включително и двата моста осигуряващи достъпа до тях,  разпределени както следва: І-во място   – 5 000лв. ІІ-ро място  – 3 000лв. ІІІ-то място – 2 000лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев Ф.Ангелов Подготвени заповеди за комисии.Обявена  процедура за избор на идеен проект .
150/16.05.2013г. 1.Одобрява Схема за разполагане в имот, пл.№9635 – публична общинска собственост на преместваемо съоръжение до 30кв.м. пред нает имот – рибарник, построен в УПИ VІ-5841 – за рибарник в кв.394 по плана на гр.Велинград. 2.Дава съгласие за отдаване под наем петното по т.1 чрез търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 4,19лв./кв.м. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?       Ал.Гагов ?       А.Мареков ?       Р.Димов ?       Т.Кютов Резерви: Ек.Каферинова и Зл.Златанов   Арх.Енев Й.Петрова В процедура по изпълнение.
175/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -52кв.м. от имот, пл.№3649 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ ХVІ-3653 в кв.151 по плана на гр.Велинград, собственост на н-ци Георги Томов Христов и Павлина Стефанова Колчагова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.     Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
176/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -10кв.м. от имот, пл.№4012 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ Х-4009 в кв.92 по плана на гр.Велинград, собственост на Стоимен Атанасов Денизов и Невена Стойчева Димитрова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.   Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
255/25.07.2013г. 1.Разрешава изработването на план-схема към ПУП за трасе на кабел НН по плана на с.Побит камък, Община Велинград. 2.Дава съгласието си на орган управляващ общинската собственост относно план-схема към ПУП за трасе на кабел НН по плана на с.Побит камък, Община Велинград. С план – схема към ПУП за трасе на кабел НН се предвижда демонтаж на стари съществуващи съоръжения, които минават през дворищната регулация и направа на нови трасета по част от уличната регулация на селото. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев В процес на изпълнение.Изготвя се ПУП.
257/25.07.2013г. 1.Приема проекта за благоустройство и паркоустройство в УПИ ХІІ, кв.414 на Велинград, възложен на „Кредо-Г4” ЕООД гр.Бургас и включващ всички мероприятия, възложени по т.2 от Решение №174/27.03.08г. на ОбС – Велинград. Не разрешава да се извършват стопански и търговски дейности. След приключване на проекта дарява съоръженията на Община Велинград. /Приложение №1–проект за паркоустройство и благоустройство/ 2.Задължава Гл.архитект да издаде Разрешение за строеж и Гл.експерт „Озеленяване” да контролира прилагането на проекта.   Арх.Енев Изготвя се работен проект за благоустройство и преустройство, след което ще се издаде разрешение за строеж.
267/29.08.2013г. Задължава Кмета на Община Велинград в срок до 15.10.2013г. да уведоми собствениците на фирма «Културен център Велинград» АД  и проведе среща относно съдбата на Културен дом – Велинград с представители: -председателите на политически групи към Общински съвет – Велинград -представители на Инициативен комитет «Културен дом-Велинград».   Й.Петрова Срещата не е проведена
282/26.09.2013г. 1.Дава съгласие да се увеличи разходната част на общинският бюджет на Община Велинград в частта Общински съвет в размер на 18 000 лева за закупуване на 29 броя таблети и 1бр. преносим компютър или на 30бр. преносими компютри за нуждите на Общински съвет гр.Велинград. 2.Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи. 3.Създава комисия от председателите на политическите групи за определяне вида и характеристиките на устройствата по т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ф.Ангелов Няма преизпълнение на собствени приходи.
324/26.09.2013г. 1.Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода от каптаж №1 в ПИ 298035 до ПИ 341084, местност „Мариница-Оранжериите”, с.Драгиново, Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев В ПРОЦЕДУРА ОДОБРЯВАНЕ НА  „ПЛОЩАДКА” ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”-Пз, СЛЕД КОЕТО ЩЕ СЕ ВНЕСЕ В СЕСИЯ НА ОбС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-а
332/26.09.2013г. 1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за безвъзмездно водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” и сондаж № 3 „Мизинка” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ОУ”Христо Ботев”-Велинград с ЕИК № 000341699 за обекти – сградите на училището намиращи се в  УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226 и  УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281 по плана на гр. Велинград за срок от 15(петнадесет)години с цел на водовземането – „всички други цели – хидрогеотермално отопление” при параметри на водовземането както следва: От Сондаж № 4 «Власа» за сградата в УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 1,4л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 4,5л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 25643,5куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. От сондаж № 3 «Мизивнка» за сградата в УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 0,5л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 1,6л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 9158куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. 2. Ползването на минерална вода е безвъзмездно. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.   Г.Христозов М.Полежански Спряно е изпълне-нието на решението поради заведено дело от Басейнова дирекция. Делото е в ВАС.

Изготвил: Я.Петрова – директор дирекция „АПИО”

 

Изпълнени – 77 броя

 

В процес на изпълнение – 21 броя  №337,343,344,345,352,354,355,356,357,380,382,385,386,387,393,395,396,397,400,413,421

9 броя  на отдел «УОС»

12 броя  на  отдел «ТСУ»

 

Съгласувано с изпълнителите на решения

Коментарите са изключени!