ПРОЕКТ – НАРЕДБА за пожарната безопасност на територията на Община Велинград

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ВЕЛИНГРАД

4600 Гр. Велинград ул.”Криволак” № 21

Рег. № Вл – 346, екз. № …..

07.04.2014 г.

                                                         ДО

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЕЛИНГРАД

                             ГОСПОЖА ДИЯНА КЕХАЙОВА

   

 ОТНОСНО: Внесено проектно предложение за Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград с вх.№ 138 / 27.02.2014г. по описа на Общински съвет Велинград.

УВАЖАЕМА, ГОСПОЖО КЕХАЙОВА,

Във връзка с изпълнението на законовите разпоредби на чл.26 и чл.28 от ЗНА, приложено Ви изпращаме :

  1. Мотиви със доклад към тях относно предложения проект на нормативен акт – Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград;

Приложение съгласно текста.

                                                        НАЧАЛНИК РС ПБЗН-ВЕЛИНГРАД

07.04.2014г                                      ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР :          /п/

Гр.Велинград                                                             / инж. МЕТОДИ УШЕВ/

МОТИВИ

С доклад към проекта на Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград

1.ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО:

              Подготвеното предложение за проект на нова Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград е продиктувано на първо място от необходимото извършване на важни и многобройни промени в текстовете от действащата към момента Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Велинград и във връзка с:

-отмяна на Наредба № I- 209 / за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация с приемането на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

-отмяна на Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана с приемането на Наредба № РД 07/8  от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

-отмяна на Наредба № 2 за ПСТН с приемането на Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,

-отменената Наредба №I – 117 / 15.05.2003г.,

2.ЦЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ;

           С проекта на нова Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград се цели:

-по – ефективно прилагане на правила за пожарна безопасност на територия на Община Велинград

-отстраняване на несъвършенствата на досега действащата Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Велинград;

- Разширява се обхвата на лицата оправомощени за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, т.е. добавени са освен служителите от РСПБЗН – Велинград упражняващи „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” също така кметове на населени места и кметски наместници.

- увеличаване на долната граница  на размера на наложените глоби;

-облекчаване на инвестиционния процес и инвеститорите в община Велинград чрез отпадане на условието за издаване на становище за съответствие с изискванията за ПАБ във връзка с регистрацията (лицензиране) на обектите.

3. ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

 - не се предвижда необходимост от допълнителни финансови средства за прилагането на новата Наредба.

4.ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВИ:

- Очаква се актуализиране на действащата нормативна уредба в съответствие и в синхрон с действащите на национално равнище нормативни актове за пожарна безопасност с оглед на настъпилите изменения в тях през 2013г. съответно за Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № I-1053 от 19.04.2011 г. на МВР и МЗХ  за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи;

-Увеличаване на обхвата от длъжностни лица в чиито правомощия е дадена възможност за контролиране на наредбата.

- Увеличаване на размера на наложените глоби;

-Финансово облекчение за инвеститорите на територията на Общината при регистрация, лицензиране и категоризиране на обекти.

ПРОЕКТ !

 

Н А Р Е Д Б А

за пожарната безопасност на територията

на Община Велинград

Чл.1 С тази Наредба се уреждат специфични правила с цел осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Велинград.

Чл.2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участвуват в предотвратяването им.

Чл.3. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места, Кметски наместници и специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл.4. При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийно-спасителна дейност, своевременно да се уведоми териториалното поделение на Служба “Пожарна Безопасност и Защита на Населението” /РСПБЗН / на телефон – 112.

Чл.5 Ръководителите на учреждения, организации и фирми са длъжни да се съобразяват с особеностите за пожарна безопасност в поверените им обекти и в съответствие с чл. 127к от Правилника за Прилагане на Закона за МВР да разработят и издават документи, касаещи организацията на пожарната безопасност, съобразени с изискванията на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Чл.6.Свободната дворна площ  на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаро – безопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта на определени за целта места.Забранява се тяхното изгаряне.

Чл.7/1/ До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и подържат пътища и свободен достъп. През зимата пътищата за противопожарни цели се почистват от сняг и опесъчават.

/2/ Забранява се спирането и паркирането на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали, съоръжения на разстояние по-малко от 5 м. преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене.

Чл.8. Противопожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните връзки на водомера се обозначават, съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

          Чл.9 Забранява се ползването на противопожарните хидранти /ПХ/, водоеми, уреди и съоръжения не по предназначение.

Чл.10 Дружеството “В и К”, юридическите и физически лица, собственици на обекти, са длъжни  поддържат в постоянна изправност противопожарните хидранти и нивото на противопожарния запас във водоемите.

Чл.11. Преди извършването на ремонтни работи на улици, тротоари и участъци от водопроводната мрежа или временно изключване на източници за противопожарно водоснабдяване, излизане от строя на помпени станции и др. службите от общинската администрация, ръководителите на фирми, учреждения и организации, уведомят писмено Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Велинград.

Чл.12. Забранява се паркирането и нощуването на автоцистерни, превозващи лесно запалими течности /ЛЗТ/ и  горими течности /ГТ/ в жилищните и промишлените райони на общината.

    Чл.13. Сградите и помещенията и външните технологични съоражения  се оборудват с необходимите и изправни противопожарни уреди и съоражения , съгласно чл. 15 от Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите , обозначи местоположението им, съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл.14. Пожароопасните и взривоопасните места, местата за тютюнопушене и пътищата за евакуация се обозначават съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

         Чл. 15. В сградите и помещенията не се разрешава:

1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F;

2. използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);

3. съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

5. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на пожарно известителни системи /ПИС/, пожарогасителни системи /ПГС/ и системите за управление на огън и дим;

6. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

7. влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ.

  Чл. 16. По време на експлоатация не се разрешава:

1. използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

2. заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора;

3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

  Чл. 17. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

 Чл.21. Забранява се изхвърлянето в съдовете за смет и канализацията на пожаро и взривоопасни вещества и материали, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други такива, които могат да увредят сметосъбиращите машини.

Чл.22. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради с горим покрив или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях ако стената е тип „брандмауер”.

2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава метър и половина. Същите да са защитени от влага и вода.

Чл.23./1/ Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на фурни /постройки навесен тип/ или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния:

1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях, най-малко пет метра.

2. Закрити и открити складове най-малко осем метра.

3. Оградите на съседите, най-малко три метра.

/2/ Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус от три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

/3/ Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на купчина в количество необходимо за момента.

/4/ Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или подържане на горенето.

/5/ Да не се използват гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и подържане на горенето.

/6/ Да се осигурят поне 20 л. вода за загасяване на огъня при необходимост.

/7/ През цялото време, огънят да не се оставя без надзор.

/8/ След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта място.

/9/ Забранява се паленето на огън при силен вятър.

Чл.24./1/ Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове /пролетно и есенно почистване/ да става на места, като се спазват следните минимални разстояния отстоящи от:

1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрит и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра.

2. Клоните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите, най-малко четири метра.

/2/ Купчините да са с размери не по-големи от метър и половина в диаметър и един метър високи.

/3/ Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

/4/ Да не се използват горими течности за разпалване и подържане на горенето.

/5/ Да не се изгарят гуми и други синтетични отпадъци, които при горенето си отделят токсични вещества.

/6/ Да се осигурят поне 20 л. вода за гасене, а при възможност и маркуч свързан към водопровода.

/7/ През цялото време, огънят да не се оставя без надзор.

/8/ След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта място.

/9/ Паленето на огън да става само при тихо /безветрие/ време.

Паленето на огън се забранява в случаите, когато парцела е разположен в края

на населеното място до житни блокове във восъчна зрялост или горски масиви

при продължителна суша.

Чл.25. Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други паления на огън да става на пригодени за целта пожаро- безопасни места – негорими сандъци или кофи в близост, до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.

Чл.26. Кметовете по населени места изпълняват задълженията си по “Годишния план за защита на горските територии от пожари” на горско стопанство.

Чл.27. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари.

Чл.28. При гасенето на горски пожари са длъжни да вземат участие всички държавни органи, фирми, горски работници и месното население.

Чл.29. По време на жътвената кампания кметовете и кметските     по населени места да организират и провеждат мероприятия за:

1. Навременно разгласяване и разясняване, относно спазване на изискванията и противопожарните правила на Наредба № I-1053 от 19.04.2011 г. на МВР и МЗХ  за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи сред населението, като и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.

2. Денонощно дежурство на телефонен пост в кметството по време на кампанията.

3. Осигуряване на подстъп до изкуствени и естествени водоизточници.

4. Поставяне на указатели и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите в периода на восъчна зрелост.

Чл.30/1/ Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, които преминават или извършват определени дейности покрай

посевите и фуражните площадки да:

1. Използват открит огън или пушене на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата.

2. Използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.

/2/ Гражданите са длъжни:

1. Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери непосредствено до посевите след настъпване на восъчна зрялост.

2. Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели.

3. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.

4. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на пожарогасене.

Чл.31. Стриктно да се спазват изискванията на Наредба № Iз -1053 на МВР и МЗХ от земеделските кооперации, частни стопани и фирми имащи отношение по прибиране и съхраняване на реколтата.

Чл.32. Забранява се паленето на стърнища и сухи треви в земеделски и пустеещи земи.

Чл.33/1/ Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде на открито и в стопанските постройки.

/2/ Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по три броя и на разстояния между тях на повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.

/3/ Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна растителност и направят негорими ивици с ширина най-малко два метра.

   /4/ Забранява се открито складиране на груб фураж при:

1. Разстояния, по-малки от 6 метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им.

2. Под електрически проводници и тръбопроводи за горими и лесно запалими течности и газове и други подобни комуникации.

/5/ Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:

1. Разстоянията до жилищните сгради да са най-малко 6 метра.

2. Когато разстоянието е по-малко от 6 метра, една от

срещуположните външни стени без отвори, съответства на изискванията за брандмауер.

Чл.34. Кмета на общината да съгласува с РСПБЗН – гр. Велинград и утвърди площадки /терени/ за провеждането на масови мероприятия, базари, циркове и други при спазване на изискванията на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Чл.35.Пасивните и активни мерки за защита съгласно Наредба № Iз –1971 /2009г на МВР и МРРБ и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спесификации за безопасност при пожар.

Чл.36. За нарушаване на наредбата се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.37. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в допълнителните разпоредби.

          Чл.38.Административно наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

 

§1. По смисъла на тази Наредба:

1. “Обект” са всички имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната и аварийна безопасност и Закона за МВР на Република България.

2. “Брандмауер” е негорима пожаро-защитна стена с граница на огнеустойчивост най-малко REI 120 /без отвори или с пожарозащитени отвори / и се изпълнява с продукти с клас на реакция на огън не по– нисък от  А2 / чл.19 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

3. “Пасивни мерки” са мерките за пожарна защита при проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

 4. “Активни мерки” са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на строежите.

§3. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на Наредба № I-1053 от 19.04.2011 г. на МВР и МЗХ  за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи , Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и всички нормативни актове, регламентиращи пожарната безопасност.

§4. Контрола по тази наредба и съставянето на актове за установяване на нарушения на нейните разпоредби се възлага на кметовете по населени места,  кметски наместници и служителите на РСПБЗН-Велинград упражняващи „ДПК П и ПД” .

         §5./1/ Препис от наредбата да се изпрати на всички кметове и ръководители на обекти в Общината.

/2/ Актуални извадки от наредбата да се поставят на обществени места.

§.6. Настоящата наредба е приета на основание  чл.21 ал.1 т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 127ж ал.1т.2 от ППЗМВР и отменя Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Велинград приета с Решение №226 , Протокол № 8 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2006г.

НАРЕДБАТА Е ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № ……… ОТ ПРОТОКОЛ №………………… НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!