ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

      На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2014 год. в част „Продажби,т.2.По чл.35,ал.3/продажба на терени,върху които е реализирано отстъпено право на строеж/,абзац „при подаване на заявления от собственици на законно построени сгради” с текста„УПИ№ХІ-ИЖС,целият с площ от 226 кв.м., находящ се в кв.419 по плана на гр.Велинград,общ.Велинград;АЧОС № 774/04.04.2014 год.”

 

Коментарите са изключени!