Сесия 2014-04-24

 1. Питания и въпроси.
 2. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на Оперативна програма „Регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по договор сключен между Община Велинград и Управляващия орган на ОП „Регионално развитие 2007-2013г.” по схема за безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда”. РЕШЕНИЕ №132

Докл.:М.Николова

 1. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на Оперативна програма „Регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по договор сключен между Община Велинград и Управляващия орган на ОП „Регионално развитие 2007-2013г.” по схема за безвъзмездна финансова помощ, проект „Велинград – интегриран град на бъдещето”. РЕШЕНИЕ №133

Докл.:Ф.Ангелов

 1. Счетоводен баланс,отчет за приходи и разходи, отчет парични потоци и отчет за собствения капитал на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2013г. Счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи към 31.03.2014г. РЕШЕНИЕ №134

Докл.:д-р Ташев

 1. Годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2013г.Разглеждане на писмо с вх.№226/27.03.2014г. от Управителя на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №135

Докл.:Б.Голомехов

 1. Отчет на контрольор на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за дейността  на дружеството за периода 01.01.13г.-31.12.13г. РЕШЕНИЕ №136

Докл.:К.Накова

 1. ГФО за 2013г. на „Стройком в несъстоятелност” ЕООД гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №137

Докл.:Ст.Жекова

 1. Внасяне предложение за отпускане на персонална пенсия на Мартин Филипов Мошелов от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №138

Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 1. Внасяне предложение за отпускане на персонална пенсия на Антонио Филипов Мошелов от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №139

Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 1. Приемане Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №140 

Докл.:М.Ушев

 1. Приемане отчет на програмата за спорта – 2013г. и Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм – 2014г. РЕШЕНИЕ №141

Докл.:Н.Шуманова, Н.Стефанова

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за с.Юндола. РЕШЕНИЕ №142

Докл.:Г.Янев

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №143

Докл.:Г.Янев

 1. Определяне движението на атракционно влакче. РЕШЕНИЕ №144

Докл.:Св.Белева, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „Деви” ЕООД гр.Велинград за хотел „Деви”. РЕШЕНИЕ №145

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Изменение и допълнение на Решение №99/28.03.2013г. на ОбС относно: Предоставяне и възлагане на ВиК оператора „ВКТВ” ЕООД-Велинград стопанисването, поддръжката, експлоатацията и управлението на ВиК обектите, имотите и съоръженията-публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ №146

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, промяна в капацитета на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда”. РЕШЕНИЕ №147РЕШЕНИЕ №148

Докл.:Н.Стефанова

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в Младежки дом, кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №149

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Отдаване под наем на 4бр.маси за консумация на площадка пред Младежки дом в кв.10 на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №150

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за сключване на анекс към договор между Община Велинград и ЕТ „Еделвайс” в кв.10 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №151

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за извършване на ремонт на плоча и чешма, монтирани в парка „Сярна баня” кв.Каменица. РЕШЕНИЕ №152

Докл.:Г.Янев

 1. Обявяване за частна общинска собственост на обособена зала в кв.156 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №153

Докл.:Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост на имот с начин на трайно ползване „Водостоп.съоръжение” в м.”Лепеница”. РЕШЕНИЕ №154

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот, находящ се в кв.419 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №155

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. ПУП-ПР за УПИ ХХІІ-1870, 1872 и ІХ-1774 в кв.404 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №156 

Докл.:Д.кондева, инж.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Мариница- Оранжериите” по КВС на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №157

Докл.:Г.Кацаров, инж.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП – ЧИ в м.”Клопотиново” в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №158

Докл.:инж.Николов

 1. Даване съгласие за одобряване на проект за изменение на влязъл в сила ПУП-нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж №5 „Сярна баня” до кв.402 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №159

Докл.:Д.Кондева, инж.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№7014 и нови имоти в кв.571 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №160 

Докл.:Д.Кондева, инж.Николов

 1. Даване съгласие за попълване на кад.план в кв.420А по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №161

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП в м.”Голяма и малка крушица” по КВС на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №162

Докл.:Ах.Байрактар, инж.Николов

 1. Даване съгласие за нова подземна кабелна линия в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №163

Докл.:Г.Кацаров, инж.Николов

 1. Промяна характера на собствеността на ПИ в м.”Благовото” и „Реповица”, землище Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост. РЕШЕНИЕ №164

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Увеличение и изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №165

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Отстраняване на техническа грешка в Решение №52 от 12.02.14г. в частта „Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г.” РЕШЕНИЕ №166

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Даване съгласие за премахване на строеж на собственика на недовършени сгради в кв.344 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №167

Докл.:арх.Енев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Реджеп М.Маджиров. РЕШЕНИЕ №168

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мустафа Ас.Юруков. РЕШЕНИЕ №169

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Минчо Г.Рабаджиев. РЕШЕНИЕ №170

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Залихе С.Караасанова. РЕШЕНИЕ №171

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Изместване на републикански път ІІІ-843 гр.Велинград – гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №172

Докл.:С.Байрактар, инж.Николов

 1. По Програмата за работа на Общински съвет – Велинград: 

42.1.Отчет за работата на общинските предприятия „СИП” и „ТИЦ” за 2013г.-перспективи за развитие. Анализ на събираемостта на приходите. Годишни отчети и баланси.-отложено за м.май – отчет на „ТИЦ” с писмо вх.№321/14.04.14г. РЕШЕНИЕ №173

42.2.Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им.

42.3.Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет.

43. Разглеждане на Заповед №425/07.04.2014г. на Кмета на Община Велинград във връзка с изпълнение     на Решение №115/25.04.13г. на ОбС – Велинград.

 44.Обявяване на процедура за отдаване под  наем на петна за поставяне на ПОТ – маси за консумация и водни атракции – лодки, водни колела и др. около и в езерата на Клептуза /без парка/.РЕШЕНИЕ №174

Докл.:Г.Янев

45.Отчет на Контрольор „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград към 31.12.2013г. и      информация за финансовото състояние на „МБАЛ – Велинград” ЕООД към 31.03.2014г., изготвен на база отчетни данни за дейността на дружеството. РЕШЕНИЕ №175

Докл.Ил.Димова

 1. Разрешение за изработване на ПУП –план за ново трасе – присъединяване на водопровод за минерална вода от сондаж №6 ВКТ „Вельова баня” до къща за гости в кв.169 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №176

Докл.:инж.Ил.Николов

 1. Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”. РЕШЕНИЕ №177

Докл.:Ст.Живков, Ис.Бабучи

 1. Изработване на ПУП за промяна предназначението на земя-нива в м.”При с.Пашови” , като се образува нов УПИ „За Бензиностанция, газстанция, търговия и услуги”. РЕШЕНИЕ №178

Докл.:арх.Енев

 1. Прехвърляне на всички придобити активи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” към „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №179

Докл.:Д.Салкина

 1. Допълнение на Решение №89/24.03.2014г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №180

Докл.:Н.Бозов

Коментарите са изключени!