РЕШЕНИЕ №139

Относно: Внасяне предложение за отпускане на персонална пенсия на Антонио Филипов Мошелов от гр.Велинград.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от НПОС, чл.92 от Кодекс за социално осигуряване, подадено заявление с вх.№032-02-604/08.04.2014г.и след проведеното  гласуване с  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            17

0

0

17

29

Общински съвет – Велинград,   Р  Е  Ш  И: Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Антонио Филипов Мошелов с ЕГН-…………… с постоянен адрес: гр.Велинград, Община Велинград, ул.”Сокол” №3 и настоящ адрес: гр.Велинград, Община Велинград, ул.”Сокол” №3.       Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.       Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №9 от дневния ред, по вх. №308/10.04.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/          
Коментарите са изключени!