РЕШЕНИЕ №149

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в Младежки дом, кв.47 по плана на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на общинска собственост, а именно: помещение с площ от 49,00кв.м., находящо се в Младежки дом, УПИ ІІ, кв.47 по плана на гр.Сърница, за срок от 5 /пет/ години, публична общинска собственост /Акт №81 от 02.11.2009г./.

            2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 180,00лв. без ДДС.

            3.Разрешава на досегашния наемател да ползва имота, като заплаща наем в размер – началната наемна цена определена в т.2, за времето от 07.05.2014г. до сключване на договор със спечелил търга наемател.

            4.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

………………….

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №18 от дневния ред, по вх. №339/14.04.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!