РЕШЕНИЕ №157

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Мариница- Оранжериите” по КВС на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ, започната процедура по промяна предназначението на имот и поради необходимостта от прокарване на трасе за присъединяване към съществуващите електропреносна и ВиК мрежа и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработването на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП – Парцеларни планове за трасета за електрозахранване, водоснабдяване и канализация на ПИ 341028, местност „Мариница – Оранжериите” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград.

            2.Изразява предварително съгласие за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе на подземен електропровод /кабелна линия ниско напрежение/, водопровод и канализация през общински имот: имот №000083 по КВС на с.Драгиново, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.

Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №26 от дневния ред, по вх. №297/08.04.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!