РЕШЕНИЕ №160

Относно: Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№7014 и нови имоти в кв.571 по плана на гр.Велинград.

На основание   чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ; § 4, ал.1, т. 2 ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл. 62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба № 3 от 28 април 2005 г. и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            16

0

3

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кметът на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС” , който да присъства на самото място –имот пл.№7014 и нови имоти пл.№№8710, 8711 и 8712 в кв.571 по плана на гр.Велинград и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти и грешки в одобрения план на гр.Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №29 от дневния ред, по вх. №197/19.03.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!