РЕШЕНИЕ №170

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Минчо Г.Рабаджиев.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27,ал.2,т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            19

0

0

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Предоставя поземлени имоти №047027-с площ 2.401дка,НТП-нива,категория-десета; №047028-с площ 2.070дка,НТП-нива,категория-десета;№047055-с площ 5.147дка,НТП-нива,

категория-десета по КВС на землище с.Кръстава на наследници Минчо Георгиев Рабаджиев, чието право на собственост се възстановява с Решение №К223/28.04.1995г. на ПК гр.Велинград, в изпълнение на Решението на ВРС, постановено по гр.дело№1003/1994г.  Същите са възстановени на Община Велинград с Решение №К2092 от 16.06.2000г. по преписка К2092.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлени имоти №047027;№047028;№047055 по

КВС на землище с.Кръстава, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

3.Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№128/17.04.2012г.-Елена Минчова Праматарова, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №39 от дневния ред, по вх. №346/14.04.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!