РЕШЕНИЕ №171

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Залихе С. Караасанова.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27,ал.2,т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            17

0

0

17

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Отлага разглеждането на предложението за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Залихе С. Караасанова за следващо заседание.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №40 от дневния ред, по вх. №345/14.04.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!