РЕШЕНИЕ №172

Относно: Изместване на републикански път ІІІ-843 гр.Велинград – гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            19

0

0

19

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за изместване на републикански път ІІІ-843 гр.Велинград – гр.Сърница от км.0+000 до км.3+040  минаващ през централна градска част – ул.”Кирил и Методий”, бул.”Съединение”, ул.”Братя Маврикови” и ул.”Клептуза”, който да минава от разклона при км.35+128 на път ІІ-84- Звъничево – Велинград, по улици  „Индустриална” – о.т., о.т.3934, 377а и 1665 и „Никола Вапцаров” – о.т., о.т.1665, 1659, 1631, 1626 и 1612 при км.3+040 от път ІІІ-843 гр.Велинград – гр.Сърница, с обща дължина 4320м.

            2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия по изпълнение на т.1 от настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №41 от дневния ред, по вх. №362/14.04.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!