РЕШЕНИЕ №173

Относно: Отчет за работата на ОП „СИП” за 2013г.-перспективи за развитие. Анализ на събираемостта на приходите. Годишни отчети и баланси.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            10

1

8

19

29

            Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Не приема да се ликвидира дейността наказателен паркинг на ОП „Спортни имоти и пазари”, като санкцията за нарушителите при неправомерно паркиране да бъде поставяне на скоби.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №42 от дневния ред, по вх. №341/14.04.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!