РЕШЕНИЕ №174

Относно: Обявяване на процедура за отдаване под  наем на петна за поставяне на ПОТ – маси за консумация и водни атракции – лодки, водни колела и др. около и в езерата на Клептуза /без парка/.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            17

0

0

17

29

             Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за обявяване на процедура за отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване на 4бр. петна за поставяне на ПОТ – маси за консумация в района на ез.Клептуза за периода 01.06.-31.08.2014г. /без парка/, с начална месечна цена 10 /десет/ лева за 1бр.маса.

            2.Дава съгласие за обявяване на процедура за отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване за поставяне на ПОТ – водни атракции – лодки, водни колела и др. в ез.Клептуза за периода 01.06.-31.08.2014г. с начална месечна цена 50 /петдесет/ лева за 1бр. лодка, водно колело или др.

            3.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

………………..

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.2014г., Протокол №11, точка №44 от дневния ред, по вх. №366/17.04.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!