Сесия 2014-05-29

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Разглеждане на Решение №164/24.04.2014г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №181

Докл.:Д.Кехайова

 1. Избор на независим финансов одитор на „МБАЛ – Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №182

Докл.:д-р Ташев

 1. Изменение и допълнение на Решение №179/24.04.2014г. относно прехвърляне на всички придобити активи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” към „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №183

Докл.: Д.Салкина

 1. Увеличение и изменение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №184

Докл.: П.Кондев

 1. Закупуване на машина за утъпкване на сняг – ратрак, втора употреба на стойност до 30 000лв. за нуждите на ски клубовете в Община Велинград и при организиране на ски състезания. РЕШЕНИЕ №185

Докл.:Н.Шуманова

 1. Отчет на готовността за провеждане на Велинградски празници на културата – 2014г. РЕШЕНИЕ №186

Докл.:Н.Стефанова

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №187

Докл.:Г.Янев

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти за имот находящ се в кв.29 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №188

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба и одобряване на оценка за продажба на УПИ №LІV -7315, кв.3442 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №189

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общински имот, находящ се в кв.6 по плана на с.Кандови, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №190

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Учредяване на възмездно ОПС за строеж на гараж върху общинска земя и одобряване на оценка в кв.752 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №191

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот в кв.2 по плана на с.Юндола, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №192

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Учредяване на безвъзмездно ОПС за двуетажна жилищна сграда в кв.428 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №193

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на имот в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №194

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Учредяване на ОПС за изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ І- За училище в кв.12 по плана на гр.Велинград. Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта. РЕШЕНИЕ №195РЕШЕНИЕ №196

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Утвърждаване на ново петно към съществуваща схема за поставяне на ПОТ – павилиони в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №197

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на ПУП за трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Делове”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №198

Докл.:инж.И.Николов

 1. Изработване на специализиран ПУП план за регулация и застрояване за промяна предназначението на част от имот горска територия в м.”Гергьовица” по КВС на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №199

Докл.: инж.И.Николов

 1. Одобряване на парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода в м.”Мариница – Оранжериите”, с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №200

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Даване съгласие за издаване на Разрешение за строеж от Гл.архитект на Община Велинград за изграждане на подпорна стена –дарение от „МАКСИ І”АД – София за Парк хотел и СПА „МАКСИ” –Велинград. РЕШЕНИЕ №201

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Даване съгласие за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.196 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №202

Докл.:инж.И.Николов

 1. Именуване на улица в кв.Каменица, гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 203

Докл.:инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ а промяна предназначението на земеделска земя в м.”Анезица”, землище на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №204

Докл.: инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 52 в кв.5 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №205

Докл.:А.Байрактар, инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 270 в кв.20 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ № 206

Докл.:А.Байрактар, инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 1200-общ. в кв.8 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ № 207 

Докл.:А.Байрактар, инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 553-общ. в кв.28 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ № 208

Докл.:М.Еминов, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПРЗ за УПИ №VІІІ – културен дом в кв.11 по плана на с.Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 209  

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП за Обект „Гробищен парк” с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ № 210,  РЕШЕНИЕ № 211

Докл.:С.Байрактар

 1. Промяна на улична регулация в кв.10 по плана на с.Цветино.РЕШЕНИЕ № 212

Докл.:инж.И.Николов

 1. По Програмата за работа на ОбС – Велинград:

32.1.Отчет за дейността на ОП „Туристически информационен център – Велинград” за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. – отложено от заседание през м.април.

            Докл.А.Белухова

32.2.Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи.Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2013г. – не представен.

      33. Побратимяване на Община Велинград с гр.Габала, Габалски регион, Република Азърбайджан. РЕШЕНИЕ № 213

Докл.:Н.Стефанова

Коментарите са изключени!