РЕШЕНИЕ №189

Относно: Продажба и одобряване на оценка за продажба на УПИ №LІV -7315, кв.3442 по плана на гр.Велинград.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС,  във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС ,чл.42, ал.1 и чл.41,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане, и управление на общинското имущество на Община Велинград, по чл. 8, ал.2 от ЗОС, Решение №07/30.01.2014 год.на ОбС и ДОКЛАД,  след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            18

0

0

18

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Отлага предложението за откриване на процедура за продажба  и одобряване на оценка за продажба на урегулиран  поземлен  имот в кв.3442 по плана на гр. Велинград за следващо заседание.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.05.2014г., Протокол №12, точка №10 от дневния ред, по вх. №388/08.05.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!