РЕШЕНИЕ №195

Относно: Учредяване на ОПС за изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ І- За училище в кв.12 по плана на гр.Велинград.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;  чл.7, ал.2, изр.2-ро, чл.34, ал.6 и 7 от ЗОС     във връзка с чл.37, ал.4, т.2, ал.6 от ЗОС и чл.50г, ал.1 и 8 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА и  след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            18

0

0

18

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка  за срок три години, върху:

петно №1 по скица с виза за застрояване с номер 479/2014г. с площ 623,39  кв.м. в УПИ I-За училище,пл.№ 5651 , кв.12 по плана на гр. Велинград, общ.Велинград

2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.05.2014г., Протокол №12, точка №16 от дневния ред, по вх. №415/19.05.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!