РЕШЕНИЕ №204

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ а промяна предназначението на земеделска земя в м.”Анезица”, землище на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, чл.64, ал.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ, чл.25, ал.1,3,4,5 от ЗСПЗЗ и  след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – п.и.№008127 с НТП Нива, за образуване на нов у.п.и. №СХХVІІ-127,39 – „За жилищно строителство” и парцеларни планове за трасета за ново водопроводно отклонение, ново канализационно отклонение и нов въздушен ел.кабел НН до 380 V, достигащи до п.и.№008127, масив №8, местност „Анезица”, землище на гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик.

            2.Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище – част от п.и.№008039 в размер на 290 кв.м. участващи в новообразуван упи №СХХVІІ-127,39 – „За жилищно строителство” и за промяна на характера на общинската собственост на същата част от публична в частна.

            3.Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище – п.и.№008129 /в размер на 326кв.м./ необходим за учредяване на ограничено вещно право на преминаване за път до новообразуван упи №СХХVІІ-127,39 – „за жилищно строителство” и за сервитути за нови трасета за ВиК и ел. и за промяна на характера на общинската собственост на имота от публична в частна.

            4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1,2,3.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.05.2014г., Протокол №12, точка №24 от дневния ред, по вх. №420/19.05.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!