РЕШЕНИЕ № 211

Относно: Изработване на ПУП за Обект „Гробищен парк” с.Медени поляни.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.73, ал.5, чл.74, ал.6, чл.76 и чл.79 от ЗГ, Решение №305 от 04.10.2005г. на ОбС – Велинград,  чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125 от ЗУТ, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            18

0

0

18

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава  изработването на  ПУП, съгласно разпоредбите на ЗУТ при спазване изискванията на Наредба № 8, за  образуване на  УПИ № І- „За гробищен парк”. Да се промени предназначението на поземлен имот в горска територия № 000069 – частна държавна собственост, в м. „Реката”, землище на с. Медени поляни, с площ 4,000 дка, след влизане в сила на ПУП- предвиждащ  изграждането на общински обект от първостепенно значение.

2.Одобрява приложеното задание.

            3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т.т. 1  и 2 от настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.05.2014г., Протокол №12, точка №30 от дневния ред, по вх. №429/20.05.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!