Сесия 2014-06-26

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Актуализация на Общинския бюджет за 2014г. РЕШЕНИЕ №214

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит д „Райфайзенбанк България” за финансиране на изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Велинград с помощта на надграждащи обучения” по ОП „Административен капацитет”. РЕШЕНИЕ №215

Докл.:Ф.Ангелов

 1. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на Оперативна програма „Регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по договор сключен между Община Велинград и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” „В подкрепа за следващия програмен период”, проект „Велинград-интегриран град на бъдещето”. РЕШЕНИЕ №216

Докл.:Ф.Ангелов

 1. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово  плащане  по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. РЕШЕНИЕ №217

Докл.:инж.Д.Салкина 

 1. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по мярка 321 за Проект „Реконструкция, ремонт и рехабилитация на водопроводната мрежа на с.Грашево, Община Велинград”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. РЕШЕНИЕ №218

Докл.:инж.Д.Салкина

 1. Изпълнение решенията на ОбС за периода м.януари 2014г. – м.март 2014г. РЕШЕНИЕ №219

Докл.:Я.Петрова

 1. ПУП – ПРЗ за УПИ №VІІІ- Културен дом в кв.11 по плана на с.Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №220

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 52 в кв.5 по плана на гр.Сърница.РЕШЕНИЕ №221

Докл.:А.Байрактар, инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 240 в кв.20 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №222

Докл.:А.Байрактар, инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 1200-общ. в кв.8 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №223

Докл.:А.Байрактар, инж.И.Николов

 1. Представено геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ №553-общ.в кв.28 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №224

Докл.:М.Еминов, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за издаване на Разрешение за строеж за благоустройствени мероприятия в района на Чепински бани и Бор-кв.143 като дарение от МСБТ „Сирона” – Велинград за безвъзмездно обществено ползване в имот – публична общинска собственост и без търговска дейност по одобрен проект.РЕШЕНИЕ №225

Докл.:ланд.арх.Н.Фендрина

 1. Изработен проект за оцифряване, попълване с нови имоти и верни имотни граници на имоти /общинска и частна собственост/ в кад.район 505, 506, 507 и 508 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №226

Докл.:инж.И.Николов

 1. Одобряване на проект за ЧИПР в кв.2 по плана на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №227

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Одобряване на проект за ЧИПРЗ в кв.8 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №228

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Анезица”, землище на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №229

Докл.:инж.И.Николов

 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелния линия в м.”Голяма мътница” по КВС на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №230

Докл.:инж.И.Николов

 1. Одобряване и даване съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Община Велинград и Общорусийско Обществено Движение „Грижа за хората”. РЕШЕНИЕ №231

Докл.:Н.Стефанова

 1. Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2013/2014г. и Програма за закрила на детето 2014/2015г. РЕШЕНИЕ №232

Докл.:Н.Стефанова

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост. РЕШЕНИЕ №233

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен явен търг на поземлени имоти – земеделска земя по КВС на гр.Велинград и с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №234

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба и одобряване на оценка на лицензиран оценител на общински недвижим имот УПИ №ХХІ-5849 в кв.30 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №235

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на общински имот УПИ №ІІІ-1835, кв.4011 по плана на гр.Велинград и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №236

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване пазарната оценка на ПИ №095180 полска култура в м.”Осово бръдце” по КВС на землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №237

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Даване съгласие за поставяне на 6бр.маси на площадка пред сграда построена в кв.10 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №238

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот ПИ №006090 в м.”Чупково-Кайрека” по КВС на с.Света Петка и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №239

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Заличаване на петно в двора на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №240

Докл.:Р.Ходжов

 1. Опрощаване на задължения на Виктор Пламенов Дъвков. РЕШЕНИЕ №241

Докл.:Ст.Кърпачева

 1. Приемане на измененията и допълненията на Устава/Учредителния акт  на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №242

Докл.:Д.Кехайова

 1. Допълнение на Решение №210/29.05.2014г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №243

Докл.:Р.Ходжов

 1. Допълнение на Решение №211/29.05.2014г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №244

Докл.:Н.Бозов

Коментарите са изключени!