Сесия 2014-07-31

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Предложение за прехвърляне на собственост чрез замяна на недвижим имот ЧОС в кв.3442 с имот в кв.4023 собственост на Благовеста Георгиева Владимирова и одобряване на оценки от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №245

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Процедура по замяна между Община Велинград и Министерство по земеделие и гори съгласно чл.40, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.30 и чл.35 от Закона за горите. РЕШЕНИЕ №246

Докл.:инж.М.Гунчева

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ №247

Докл.:Д.Кехайова

 1. Безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на имот – обходна улица „Доспатска” с ширина 7м. и два тротоара по 2,5м. и дължина 2300м.  РЕШЕНИЕ №248

Докл.:Н.Бозов

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м.януари 2014г. до м.юни 2014г.вкл. РЕШЕНИЕ №249

Докл.:Д.Кехайова

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.  РЕШЕНИЕ №250
Докл.:Д.Кехайова
 1. Назначаване на експертна справка от външен експерт-икономист за изчисляване средната брутна работна заплата на ОА-Велинград за първите шест месеца на 2014г., както и метода на изчисляването й. РЕШЕНИЕ №251

Докл.: Й.Аршинков, Т.Кютов

 1. Отчет за приходи и разходи и баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. РЕШЕНИЕ №252

Докл.:К.Димова, д-р Ташев

 1. Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Фати Али Келчева от с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №253

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2014-2015г. РЕШЕНИЕ №254

Докл.:Н.Стефанова

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №255

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл.193 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ №256

Докл.:инж.М.Гунчева

 1. Продажба чрез публично оповестен явен търг на поземлени имоти – земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград и гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №257

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг и одобряване на оценка за УПИ ХХІІІ-351-общ. в кв.29 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №258

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване пазарна оценка на ПИ №092103 в м.”Чолаков чучур” по КВС на землище на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №259

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот ПИ №135043 в м.”Лепеница” по КВС на гр.Велинград и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №260

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Одобряване пазарна оценка на ПИ №135012 в м.”Лепеница” по КВС на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №261

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот ПИ №142014 в м.”Клопотиново” по КВС на гр.Велинград и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №262

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна оценка на ПИ №24021 в м.”Кемера” по КВС на землище на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №263

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на имот пл.№1230 в кв.65 на с.Драгиново, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №264

Докл.:инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общински недвижим имот в кв.47 по плана на гр.Сърница и одобряване на оценка на лицензиран оценител.РЕШЕНИЕ №265

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общински имот пл.№1159 с площ 62кв.м. в кв.48 по плана на гр.Сърница и одобряване на оценка на лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №266

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общински имот пл.№1158 с площ 58кв.м. в кв.48 по плана на гр.Сърница и одобряване на оценка на лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №267

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване на кандидатстване на Община Велинград с проект „Строителство на наблюдателен пункт-кула за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда в м.”Брези”, землище гр.Велинград и закупуване на средства за наблюдение и комуникация” по изпълнение на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. с приоритетите на Общински план за развитие на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №268

Докл.:Д.Салкина

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „ДЕВИ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №269

Докл.:инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване-сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на „АРЕНА ХОТЕЛС”ЕООД гр.София за хотел „Здравец”.РЕШЕНИЕ №270

Докл.: инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Изпълнение на Решение №487/10.07.14г. на Министерския съвет за прехвърляне безвъзмездно на Община Велинград водопровод с помпена станция за минерална вода „Чепино”. РЕШЕНИЕ №271

Докл.: инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Одобряване на ПУП – ЧИ на плана за регулация, като за сметка на УПИ І-5 „За ИВС” се образува нов УПИ ХХVІ-26 „За хотел, СПА център, басейн, търговия и услуги” в м.”Делове”, землище на Велинград. РЕШЕНИЕ №272

Докл.:инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за одобряване на проект за ЧИПРЗ в кв.18 по плана на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №273

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за одобряване на ПУП за изменение на регулацията в кв.13А по плана на с.Биркова, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №274

Докл.: С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПР за УПИ ІІ – За училище в кв.226 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №275

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Горна Мариница”, землище с.Драгиново, Община Велинград с цел водоснабдяване и осигуряване на електроенергия за имота.РЕШЕНИЕ №276

Докл.:Ив.Шулева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изработване на проект за частично изменение на плана за регулация в кв.10 по плана на с.Цветино, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №277

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-297 и ХХХІІ-297 в кв.18 по плана на с.Юндола.РЕШЕНИЕ №278

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. По Програмата за работа на ОбС – Велинград:

36.1.  Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Велинград за първо полугодие на 2014г.

Докл.:Ф.Ангелов

36.2.  Информация предоставена от „Ресурс-1“АД гр.Пловдив на Община Велинград за преценка необходимост от ОВОС и задание за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център“.

Докл.:Ст.Живков

36.3.  Отчети  на управителя и контрольоря на „ВКТВ“ЕООД за второ тримесечие на 2014г.

 1. Увеличаване капитала на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.РЕШЕНИЕ №279

Докл.:Т.Кютов

 1. Изменение и допълнение на Решение №42/30.01.2014г. на ОбС – Велинград относно сключен договор с „Фактор плюс” ЕООД.РЕШЕНИЕ №280

Докл.:Г.Янев

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 на ЕТ „Дани-Илия Пашов” – Велинград за обект „Къща за гости” в кв.214 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №281

Докл.:М.Полежански

Коментарите са изключени!