РЕШЕНИЕ №247

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.2, чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС, чл.61, ал.1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, §4, ал.1 от ПЗР на Закона за народните читалища и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10години на Народно читалище „Васил Левски-1904”– гр.Велинград, Булстат:112074397, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.”Съединение” №181, кв.Каменица, вписано в регистъра на народните читалища под №270, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Пазарджишки окръжен съд по ф.д.№1092/1997г., върху следният недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АПОС №133/03.02.2014г. на Община Велинград, а именно: УПИ №ІІІ /три римско/, целият с площ от 1456 /хиляда четиристотин петдесет и шест/ кв.м., образуван от имот пл.№1116 /хиляда сто и шестнадесет/, находящ се в кв.252 /двеста петдесет и две/ по плана на гр.Велинград, Община Велинград, при граници и съседи на имота: от север – улична алея и УПИ №ХVІІІ-1117, 11180, от изток – улица с о.т.1951-1952-1953, от юг – улица с о.т.1951-1958-1957 и от запад улица с о.т.1957-1956.

            2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички законови процедури и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на недвижимия имот.

                    Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.2014г., Протокол №14, точка №.4 от дневния ред, по вх. №564/23.07.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!